Secolul al XX-lea între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și Europa

I. Trăsături generale

 • Secolul al XX-lea a mai fost numit şi secolul extremelor. Regimurile politice au cunoscut o evoluţie spectaculoasă, de la extrema dreaptă la extrema stângă.
 • După 1918, sub influenţa unor diverşi factori (votul universal, schimbările în plan economico-social, integrarea provinciilor unite, noile mentalităţi ş.a.), regimul politic din România a cunoscut o importantă evoluţie.
 • În anii ’30 în Europa se înregistrează o criză a regimului democratic şi o tendinţă de creştere a grupărilor de extremă dreaptă. Această tendinţă se manifestă şi în România.
 • Dinamica partidelor politice s-a înscris pe două direcţii:
 • tendinţă de fuziune, specifică primului deceniu după război;
 • apariţia în anii ’30 a multor partide mici, situaţie alimentată de tendinţele lui Carol al II-lea de a discredita sistemul pluripartidist şi de creşterea influenţei mişcării legionare.

II. Democraţia românească interbelică

 • Factori care au contribuit la afirmarea democratiei româneşti:
 • adoptarea votului universal pentru bărbaţii de la 21 de ani în sus (1918);
 • Constituţia din 1923, unde crau consfinţite drepturile şi libertăţile cetăţeneşti şi se preciza separaţia puterilor în stat (executivă, legislativă, judecătorească);
 • dinamica sistemului pluripartidist;
 • unele formaţiuni au părăsit scena politică (conservatorii), altele s-au menţinut (liberalii, socialiştii), apărând şi partide (grupări) noi, de diverse orientări.
 • Viaţa politică a devenit mai complexă, ca urmare
 • a integrării în viaţa politică a partidelor din teritoriile unite în 1918;
 • a confruntării de idei şi multiplicării ofertelor politice adresate electoratului;
 • a mutaţiilor produse în mentalitatea colectivă şi afirmarea spiritului civic;
 • a diversificării mijloacelor de informare (de la 16 periodice în 1918, s-a ajuns la peste 2.351 de periodice în 1935);
 • a eliminării rotativei guvernamentale şi organizării periodice a alegerilor parlamentare.
 • Carenţe ale democratiei interbelice:
 • subiectivismul unor politicieni;
 • abuzurile administraţiei în timpul alegerilor parlamentare, judetene, comunale;
 • în perioada 1919-1937, regele a dizolvat de opt ori parlamentul prin decret regal, înainte de termenul legal de patru ani, fapt ce a afectat regimul democratic;
 • Legea electorală din 1926 stabilea că partidul care obținea minimum 40% din voturiprimea 50% din totalul mandatelor în Adunarea Deputaţilor (primă electorală), cealaltă jumătate se împărţea proporţional între toate partidele, inclusiv cel câştigător;
 • sistemul „răsturnat” prin care regele numea guvernul, dizolva parlamentul, se schimba conducerea administraţiei locale şi apoi se organizau alegeri generale; astfel, guvernanţii își asigurau succesul electoral;
 • exagerările presei, îndeosebi ale celei de partid, demagogia, recurgerea la cenzură, starea de asediu, abuzuri ale administraţiei;
 • amestecul tot mai evident al regelui Carol al II-lea (după 1930) în activitatea de guvernare, cu scopul introducerii regimului de autoritate monarhică (fapt realizat în februarie 1938);
 • ascensiunea organizaţiilor extremiste de dreapta, fapt care a condus la practici antidemocratice: ameninţarea, şantajul, violenţa, crima (asasinarea lui I.G. Duca în 1933, a lui A. Călinescu în 1939, a lui N. Iorga în 1940).

III. Ideologii și practici politice în România și Europa

 • După anul 1918 a avut loc în Europa şi în România o amplă confruntare de idei privind evoluţia politico-economică a fiecărui stat, în general, şi a României, în special.
 • S-au evidenţiat ideologii care au reprezentat ameninţări la adresa regimului democratic, ca de exemplu: bolşevismul/comunismul (apărut în Rusia din anul 1917 şi avându-i ca promotori pe Lenin şi Troţki), fascismul (Italia, în anii ’20), nazismul/naţional-socialismul (Germania). Regimurile politice instaurate, având la bază aceste ideologii, au fost de extremă stângă (bolşevismul) şi dreaptă (fascismul, nazismul). În secolul al XX-lea ele au fost invalidate de istorie.
 • Liberalismul, ţărănismul, conservatorismul, naţionalismul au reprezentat ideologiile care s-au manifestat în cadrul statelor de drept europene, susţinând separaţia puterilor în stat, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, pluralismul opiniilor etc.
 • Liberalismul
 • A fost promovat de Partidul Naţional Liberal, care reprezenta interesele burgheziei industriale şi financiare, precum şi ale unor meseriaşi şi intelectuali. În perioada interbelică, la conducerea lui s-au succedat politicieni remarcabili: Ion I. C. Brătianu (până în 1927), Vintilă Brătianu (1927-1930), I. G. Duca (1930-1933), C. I. C. Brătianu (1934-1947);
 • Organul central de presă era Viitorul.
 • Avându-i ca principali teoreticieni pe Ştefan Zeletin şi Vintilă Brătianu, liberalii erau adepţii politicii „prin noi inşine”;
 • ei susţineau că burghezia avea ca obiectiv conducerea României pe calea progresului social;
 • evoluţia – după părerea lor – era condiţionată de dezvoltarea industriei nationale şi trebuia să se facă fără salturi bruşte, respectându-se echilibrul social.
 • PNL, aureolat cu înfăptuirea Marii Uniri şi adept al democraţiei parlamentare, a dominat scena politică interbelică.
 • Între realizările de marcă ale guvernelor PNL se inscriu: Constitutia din 1923, legile de unificare (administrativă, judecătorească, a învățământului etc.), stimularea dezvoltării economiei naţionale, mai ales a industriei etc.
 • Ţărănismul
 • Era susţinut de Partidul Ţărănesc, care s-a înfiinţat în 1918, reprezentând interesele lumii satelor: învăţători, preoţi, ţărani. Între fruntaşii săi se aflau Ion Mihalache, Constantin Stere, Virgil Madgearu.
 • Punea accentul pe dezvoltarea agriculturii, organizarea ţărănimii în cooperative, ridicarea nivelului cultural al satelor. În plan politic se pronunţa pentru crearea statului ţărănesc.
 • La 10 octombrie 1926 a avut loc fuziunea Partidului Ţărănesc cu Partidul Naţional, constituindu-se Partidul Naţional Ţărănesc, prezidat de Iuliu Maniu. Noul partid, adept al democraţiei parlamentare, a abandonat teza „luptei de clasă” susţinută de ţărănişti, el îşi întemeia doctrina pe principiul economic al „porţilor deschise”.
 • După o intensă campanie impotriva guvernului liberal, culminând cu Marea Adunare de la Alba-Iulia din 6 mai 1928, naţional-ţărăniştii au fost chemaţi la guvernare în noiembrie 1928, obţinând (pe un val de entuziasm) cea mai categorică victorie electorală, cu 77,76% din voturi.
 • Guvernările din 1928-1931 şi 1932-1933 au coincis cu criza economică, fapt ce le-a erodat popularitatea.
 • În practica de guvernare, naţional-ţărăniştii nu şi-au putut transpune doctrina; nu numai că nu au înfăptuit „statul țărănesc”, dar au şi renunţat (în 1933) la politica porţilor deschise.
 • În anii de opoziţie s-au pronunţat pentru apărarea regimului democratic, luând atitudine împotriva forţelor predictatoriale.
 • Naţionalismul
 • Era ideologia extremei drepte reprezentate de Liga Apărării Naţional-Creştine, întemeiată de A.C. Cuza în 1923, şi de Legiunea Arhanghelul Mihail, înfiinţată de Corneliu Zelea-Codreanu în 1927 (care în 1930 şi-a creat o secţie politică numită Garda de Fier). Nereuşind să se impună pe scena politică, Liga Apărării Naţional-Creştine a fuzionat în 1935 cu Partidul Naţional Agrar, formând Partidul Naţional Creştin; acest partid a jucat un rol modest, fiind atras de Carol al II-lea în manevrele pentru instaurarea regimului autoritar.
 • Membrii acestor organizaţii erau recrutaţi din rândul burgheziei române aflate la concurenţă cu cea evreiască, al intelectualilor, al studenţilor, ţăranilor, al săracilor.
 • Aceste formaţiuni nu se bazau pe o ideologie limpede, dar promovau antisemitismul, anticomunismul şi misticismul; foloseau formaţii paramilitare care de multe ori recurgeau la violenţe.
 • Legionarii
 • Aruncau responsabilitatea dificultăţilor din ţară pe seama sistemului democratic de guvernământ şi a partidelor politice.
 • Adepţi ai regimului totalitar, ei propuneau soluții radicale: ştergerea datoriilor făcute la bănci şi cămătari, stârpirea hoţiei, ameliorarea situaţiei materiale a populaţiei.
 • Pentru atragerea cetăţenilor foloseau diverse modalităţi: procesiuni religioase, repararea sau construirea unor biserici sau troiţe, organizarea taberelor de muncă, a unor cantine şi magazine pentru muncitori etc.
 • Interzisă de guvemul liberal, Garda de Fier nu a ezitat să-1 asasineze pe primul-ministru I.G. Duca la 29 decembrie 1933. Peste un an, ea s-a legalizat sub numele „Totul pentru Țară”.
 • În deceniul al patrulea, într-un context favorabil (îngăduinţa autorităţilor, dezamăgirea unor largi categorii sociale faţă de politica guvernamentală, disensiunile dintre liberali şi naţional-ţărănişti), mişcarea legionară s-a aflat în ascensiune. La alegerile parlamentare din 1937 s-a situat pe locul al treilea, cu 15,58% din voturi.
 • Toate partidele politice au fost dizolvate prin decretul regal din martie 1938.
 • Comunismul
 • A fost reprezentat de Partidul Comunist din România, înfiinţat în 1921. Urmărea:
 • instaurarea dictaturii proletariatului,
 • lichidarea proprietăţii private asupra mijloacelor de producţie şi trecerea lor în proprietatea colectivă.
 • Acest partid nu a găsit aderenţă în România, din mai multe cauze:
 • numărul mic de militanţi,
 • ideile nerealiste din program,
 • puternicul sentiment de proprietate specific ţărănimii,
 • numărul relativ redus de muncitori.
 • fiind o secţie a Internaţionalei a III-a — Comunistă — (aflată în slujba Uniunii Sovietice), PCR a preluat o serie de idei care contraveneau intereselor naţionale (România-„stat multinaţional”) şi instiga la tulburări mai ales în Basarabia.
 • Acest partid a fost scos în afara legii în 1924. În anii ilegalității (1924-1944) influența sa a fost restrânsă, partidul având circa 1.000 de membri, cei mai mulți provenind din rândul minorităților naționale.

IV. Democraţia românească și contextul european

 • Prin adoptarea votului universal pentru cetăţenii de la 21 de ani în sus, România se asemăna cu Franţa, Anglia, Suedia, Italia, Grecia, Polonia şi era înaintea altor ţări: Olanda (vot de la 23 de ani), Austria (vot de la 24 de ani). Belgia, Germania, Nonvegia (vot de la 25 de ani). Danemarca (vot de la 30 de ani) etc.
 • În perioada 1918-1938, România a avut un regim democratic. În anii 1938-1940 regimul a fost de autoritate monarhică, iar între 1940-1944, unul de dictatură militară. Această evoluţie de la democraţie la autoritarism a caracterizat majoritatea statelor europene. În 1919 România se afla în rândul celor 28 ţări europene cu regim democratic, iar în 1940 se găsea în categoria celor 12 state cu regim dictatorial, alături de Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, URSS, Germania, Italia, Grecia, Turcia, Spania, Portugalia, Finlanda.
 • La sfarşitul celui de-al Doilea Război Mondial s-au înregistrat mutaţii majore în privinţa regimului politic. Statele din zona centrală şi de sud-est-europeană, trecute sub dominaţia sovietică, între care şi România, se supun unui regim totalitar, de extremă stângă, după modelul sovietic.
 • Anul 1989 nu a găsit toate ţările foste comuniste la acelaşi nivel de dezvoltare economică şi socială şi nici la acelaşi nivel de structurare a unor alternative politico-economice la regimul partidului unic.
 • România se caracteriza printr-o slabă coeziune socială, lipsa elementelor constitutive ale unei societăţi civile, rămânerea în urmă în materie de dezvoltare economică, un nivel de trai extrem de scăzut.
 • În decembrie 1989, românii s-au pronunţat fără echivoc pentru revenirea la valorile democratice: libertate, toleranţă, pluralism, respect faţă de lege, unitate în diversitate.
 • Aderarea României la NATO (2004) a însemnat aşezarea unei ancore de securitate.
 • Intrarea în Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007) a facilitat integrarea în structurile unui organism politic şi economic mondial, a marcat deschiderea unui nou stadiu istoric prin depăşirea tarelor trecutului şi orientarea spre viitor.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video – https://www.youtube.com/watch?v=OKlAlkGZmXI

Impactul celui de-al doilea război mondial asupra omenirii

Context

 • Invadarea Poloniei în septembrie 1939, împărţirea sa între Germania şi URSS, apoi invadarea Finlandei de către Armata Roşie marchează începutul celui de-al doilea război mondial.
 • În vest începe „războiul ciudat” în cursul căruia Franţa, Marea Britanie şi Belgia încearcă în zadar să-şi coordoneze operaţiunile. Când Franţa este înfrântă, la rândul ei, în iunie 1940, şi semnează armistiţiul, Marea Britanie rămâne singură să continue războiul şi să reziste asalturilor aeriene germane.
 • La Est, germanii repurtează succese în Balcani, în timp ce Italia este pusă în dificultate în Iugoslavia şi în Africa de Nord. După invadarea URSS de către trupele germane, în iunie 1941, ordinea nazistă domneşte de aici înainte în toată Europa, impunând germanizarea, jaful economic, epurarea politică şi rasială.
 • În faţa acestor perspective ale unui război lung şi nimicitor, întreaga omenire este traumatizată.

Caracteristici

 • Conform evaluărilor ce estimează între 40 şi 50 milioane de morţi, al doilea război mondial apare drept conflictul cel mai sângeros din istorie. Este de patru ori mai ucigător decât războiul din 1914-1918, iar Europa este din nou continentul cel mai afectat, mai ales în Est, unde ocupaţia germană s-a arătat a fi cea mai dură.
 • URSS, supusă ocupaţiei Wehrmacht-ului şi abuzurilor trupelor SS, numără 20 de milioane de morți (dintre care jumătate civili), adică aproape 10% din populaţia sa.
 • Circa 6 milioane de germani au pierit în conflict, dintre care 3 milioane de soldaţi dispăruţi mai ales în Est.
 • În Asia, pierderile chineze sunt evaluate între 6 şi 8 milioane de oameni, iar cele japoneze la 3 milioane, dintre care 300.000 de civili. Anumite centre urbane, atinse de război, devin adevărate oraşe-martir: Hiroshima şi Nagasaki (60.000, respectiv 40.000 de morţi ca urmare a bombelor atomice) în Japonia, Dresda (135.000 de victime), în Europa.
 • Piederilor directe, cauzate de război, trebuie să li se adauge cele indirecte, provocate de scăderea naşterilor şi creşterea mortalităţii. Din acest punct de vedere, subalimentaţia a produs efecte durabile asupra populaţiei: ea a făcut să sporească numărul cazurilor de tuberculoză, rahitism, carii dentare etc.
 • Speranţa de viaţă a scăzut. După război, scăderea numerică a mâinii de lucru frânează producţia, în plină perioadă de reconstrucţie.
 • Războiul a declanşat vaste transferări de populaţie. Sunt evaluate la 30 de milioane persoanele „deplasate” în timpul conflictului.
 • Al doilea război mondial s-a manifestat printr-o „strategie a terorii” care lasă mult în urmă inovaţiile ucigătoare ale anilor 1914-1918 şi generează un veritabil şoc moral în anii imediat postbelici. Lagărele de exterminare naziste, cu camerele lor de gazare şi cuptoarele crematorii, folosirea masivă şi sistematică a torturii de către Gestapo, rămân simbolul degradării conştiinţei umane. Trupele SS ale lui Himmler au pătruns pretutindeni în Europa pentru a face să domnească o „nouă ordine”, căreia primii i-au căzut victimă evreii, dar şi socialiştii, francmasonii, toţi democraţii în general, consideraţi drept adversari înnăscuţi sau suboameni.

Xenofobie şi rasism

 • În teritoriile dominate de germani s-au folosit mijloace brutale pentru supunerea populaţiei, pentru reprimarea opozanţilor şi pentru exterminarea celor care aparţineau aşa-numitelor „rase inferioare” sau consideraţi „nocivi” de către ideologia naţional-socialistă a lui Hitler.
 • Încă de la începutul războiului, ţigani, homosexuali şi mai ales milioane de evrei au fost mutaţi în ghetouri şi în tabere de concentrare organizate de germani în toată Europa centrală şi de Est.
 • În ceea ce-i priveşte pe evrei, naziştii au pus în aplicare în 1942 „soluţia finală”, adică planul de exterminare totală: prin crearea lagărelor de exterminare au fost trimişi la moarte şase milioane de barbaţi, femei şi copii evrei. Această tragedie ce a zguduit omenirea secolului XX a rămas cunoscută sub denumirea de „Holocaust” (termen legat de o formă de sacrificiu practicată în antichitate în religiile greacă şi ebraică), însă aceasta îşi găseşte o relevanţa mai mare în comunitatea evreiască mondială, unde este amintită drept Shoah („catastrofă”).

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video – https://www.youtube.com/watch?v=rvS5gDae1Ys

Formarea popoarelor europene

Schița lecției de istorie „Formarea popoarelor europene” cuprinde contextul istoric al etnogenezei europene, criza imperiului roman, migrația popoarelor, regatele barbare și principalele grupuri de popoare rezultate în urma migrației în Europa. Lecția „Formarea popoarelor europene” poate fi utilă atât elevilor de clasa 9, cât și tuturor celor interesați de studiul istoriei.

I.Contextul istoric

§  Începând cu secolul III d.Hr. Europa este traversată de numeroase valuri de populații migratoare, fenomen istoric care va determina apariția unor noi popoare europene.

§  Romanii au numit aceste popoare din afara graniţelor Imperiului Roman „barbare”, deoarece nu cunoşteau civilizaţia romană.

§  Populațiile migratoare:

        – erau organizate în uniuni de triburi, conduse de căpetenii războinice;

        – pot fi clasificate după origine:

                › germanică: goţii (vizigoţi şi ostrogoţi), francii, anglo-saxonii, vandalii, longobarzii, normanzii;

                › asiatică: hunii, avarii, maghiarii;

                › slavă.

II. Criza Imperiului Roman

§  A izbucnit în anul 235, o dată cu asasinarea de către soldaţi a împăratului Severus Alexander.

§  Armatele din provincii au încercat să-şi impună propriul candidat în fruntea imperiului, pe fondul accentuării atacurilor barbarilor.

§  Generalii armatei romane s-au luptat pentru controlul Imperiului și și-au neglijat îndatoririle în prevenirea invaziilor.

Împăraţii Diocleţian, Constantin cel Mare şi Teodosius au căutat soluții pentru a salva Imperiul.

       – În anul 284 Dioclețian (284-305) a introdus Dominatul – o monarhie despotică de tip oriental în care suveranul se intitula Dominus et Deus, adică stăpân absolut și zeu.

        – Constantin cel Mare (306-337) a acordat libertate de exprimare creștinismului prin Edictul de la Milano din anul 313 și a întemeiat o nouă capitală la Constantinopol în anul 330.

         – Theodosius (379-395) a fost ultimul împărat care a condus întregul Imperiu. După moartea sa în 395, imperiul a fost împărțit în două state – Imperiul Roman de Apus și Imperiul Roman de Răsărit.

III. Sfârșitul Imperiului Roman de Apus

§  În anul 476 migratorii germanici conduşi de Odoacru îl detronează pe ultimul împărat al Romei, Romulus Augustulus.   Imperiul roman dispărea în partea sa occidentală, în timp ce în Orient el a rezistat invaziilor şi a supravieţuit până în 1453, când a fost cucerit de turci.

IV. Migrația popoarelor

§  Reprezintă mişcările de populaţii care s-au desfăşurat în sec. III-XIII.

§  Originea unora dintre populații se află în nordul și în estul Europei (popoarele germanice și slave), iar a celorlalte în Asia (huni, avari, bulgari, maghiari, arabi, turco-mongoli).

§Cauzele acestor deplasări de populații sunt multiple:

          – Probabil că aceste popoare s-au pus în mișcare sub presiunea altor migratori veniți dinspre Asia.

          – Migrația ar fi putut fi declanșată și de tentația bogățiilor din Imperiul Roman sau a unor pământuri nelocuite la marginea imperiului.

          – Alte cauze ar putea fi creșterea demografică și schimbările climatice.

§  Consecințele marilor migrații:

         – Etno-lingvistice – formarea de popoare și limbi noi;

         – Politice – formarea unor regate barbare;

         -Economice – decăderea vieții urbane și accentuarea procesului de ruralizare;

         – Sociale – apariția unei noi clase conducătoare.

§Primele valuri de popoare migratoare au afectat Imperiul Roman în secolele III – IV :

          – Vandalii – Gallia, Hispania, Nordul Africii;

          – Vizigoții –  invadează Roma în 410 sub conducerea lui Alaric, apoi se îndreaptă spre Gallia și Hispania;

          – Ostrogoții și longobarzii – Italia;

          – Francii Gallia;

          – Burgunzii – centrul Europei;

          – Alanii și suebii – N-V Peninsulei Iberice;

          – Anglii și saxonii – Britania.

Regatele barbare

          – Regatul vandalilor din Africa de Nord;

          – Regatul vizigoților din Spania;

          – Regatul ostrogoților din Italia;

          – Regatul anglo-saxonilor din Britania;

          – Regatul francilor din Gallia.

V. Etnogeneza europeană

§  Principala consecință a procesului de migrație a popoarelor a fost apariția unor popoare și limbi noi – etnogeneza europeană.

§  Elementele etnogenezei:

         – Substrat – autohtonii;

         – Strat – romanii;

         – Adstrat – migratorii.

Principalele grupuri de popoare rezultate în urma migrației:

         – Grupul romanic (italienii, francezii, spaniolii, portughezii și românii);

         – Grupul germanic (germani, olandezi, englezi, danezi, suedezi, norvegieni, islandezi);

         – Grupul slav (ruși, polonezi, cehi, slovaci, sloveni, ucrainieni, bulgari);

         – Grupul fino-ugric (maghiari, finlandezi, estonieni).

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video – https://www.youtube.com/watch?v=Gw4EmYo6AiE

Cum a apărut creștinismul? O istorie a bisericii creștine pe înțelesul copiilor

Schița lecției de istorie „Cum a apărut creștinismul? O istorie a bisericii creștine pe înțelesul copiilor” prezintă evoluția creștinismului în primele secole și cuprinde răspunsuri la întrebările: Ce este creștinismul? Care este spațiul istoric al apariției creștinismului? Cine este inițiatorul creștinismului? Care este mesajul lui Iisus? Cum s-a răspândit creștinismul? De ce i-au persecutat împărații romani pe creștini? Ce măsuri importante au luat împărații Constantin cel Mare și Teodosius în favoarea creștinilor?

Ce este creștinismul?

 • Este una din cele trei religii monoteiste contemporane, alături de iudaism și islam.
 • Considerând împreună catolicii, protestanții și ortodocșii sub eticheta globală de „creștini”, religia acestora este cea mai importantă din punct de vedere numeric, cu un număr de 2,4 miliarde de adepți.

Care este spațiul istoric al apariției creștinismului?

 • Creștinismul a apărut la începutul mileniului I în Palestina, teritoriu locuit de evrei, aflat la vremea respectivă sub stăpânire romană.

Cine este inițiatorul creștinismului?

 • Întemeierea creștinismului i se datorează lui Iisus Hristos, care s‑a născut la Betleem și a crescut într‑un mic oraș, numit Nazaret, din regiunea Galileea.
 • Viața sa este cunoscută pe baza Bibliei creștine (Noul Testament).
 • La vârsta de 30 de ani, Iisus a fost botezat în apa râului Iordan de Ioan Botezătorul, apoi a început să predice noua credință în Dumnezeu.

Care este mesajul lui Iisus?

 • Iisus le‑a transmis oamenilor să aibă credință în cuvântul și în voința lui Dumnezeu, să fie drepți, cinstiți, modești, să‑și iubească semenii și să respingă violența.
 • Mesajul lui Iisus a atras un număr mare de adepți.
 • Iisus intră în conflict cu preoții evrei, deoarece este considerat fiul lui Dumnezeu.
 • În același timp, el provoacă îngrijorarea romanilor, temători de posibilitatea izbucnirii unei revolte împotriva stăpânirii lor.
 • Aceste adversități conduc la moartea prin crucificare a lui Iisus.
 • Potrivit tradiției biblice, după trei zile, Iisus a înviat și după 40 de zile petrecute alături de apostoli s‑a înălțat la Ceruri.

Răspândirea creștinismului

 • După moartea lui Iisus, apostolii (ucenicii lui Iisus) au început să răspândească creștinismul,
  astfel că, treptat, acesta s‑a extins în toate provinciile romane.
 • Atrași de mesajul său simplu de iubire și speranță în viața veșnică, locuitorii Imperiului Roman au format primele comunități creștine. În fruntea unei comunități de creștini se află un episcop. Comunitatea tuturor credincioșilor dă naștere Bisericii creștine.
 • Deoarece respingeau cultul religios al împăratului și zeii romani, creștinii au fost persecutați timp îndelungat. Numeroși martiri și‑au pierdut viața pentru credința lor.

Creștinismul, religia Imperiului Roman

 • În anul 313, prin Edictul de la Milano, împăratul roman Constantin cel Mare a acordat
  creștinilor libertatea religioasă.
 • În anul 392 împăratul Teodosius I a hotărât ca Imperiul Roman să aibă o singură religie, cea creștină.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video – https://www.youtube.com/watch?v=xck08pBGWQI

De ce faraonii au construit piramide?

Egiptul, așa cum a spus Herodot, a fost „darul Nilului“. Cel mai cunoscut fluviu a udat așezări dezvoltate pe malurile sale; a oferit un drum de apă pentru comunicare și comerț; și a irigat anual pământurile țăranilor cu revărsările sale de nădejde. Grecii au numit aceste ţinuturi nome – comunități care respectă legile – și fiecare conducător local a devenit un nomarh. Când un om puternic a unit mai multe nome sub puterea sa, nomarhii s-au supus unui monarh, iar istoria politică a Egiptului a început. Pe la 3100 î.Hr., un astfel de monarh, semilegendarul Menes, a emis, pentru comunităţile aflate sub conducerea sa, un cod de legi, aparent primit de la zeul Thot. Şi-a construit capitala pe malul de vest al Nilului, într-un loc cunoscut nouă sub numele grecesc de Memfis; și acolo a înființat Dinastia I de faraoni.

După aproape 400 de ani, faraonul Djoser (circa 2680 î.Hr.) l-a numit prim-ministru pe Imhotep – primul mare nume în istoria Egiptului, renumit medic și arhitect. Generații ulterioare l-au venerat ca zeu al cunoașterii și părinte al știinţelor și al artelor. Tradiția i-a atribuit cea mai veche construcție din Egipt, aflată încă în picioare, piramida în trepte de la Saqqara – o structură terasată, din piatră, în apropierea ruinelor orașului Memfis. Aceasta este mama tuturor piramidelor rămase până astăzi. Cea mai cunoscută dintre ele datează din Dinastia IV (circa 2613–2494 î.Hr.). Herodot a lăudat doi dintre faraoni, Kheops și Khefren, astăzi rebotezați mai exact Khufu și Khafre.

Herodot povestește cum Khufu (domnie pe la 2590 î.Hr.) a ridicat cea mai veche dintre numeroasele piramide care împodobesc deșertul de lângă Gizeh, azi o suburbie a orașului Cairo. Din câte se știe, aceasta este cea mai mare construcţie unică ridicată de om. Acoperă peste 52 000 de metri pătrați și are 137 de metri înălţime; în spațiul ocupat de ea încap, laolaltă, bazilica Sfântul Petru din Roma, Westminster Abbey și catedrala St Paul din Londra și domurile din Florența și Milano. Nu este frumoasă, cu excepția acurateței cu care este sculptată piatra și a simetriei și preciziei măsurătorilor ei geometrice. Ne impresionează mai ales dimensiunea și istoria sa. Ca lucrare de inginerie a fost un miracol al timpului: 2 300 000 de blocuri de piatră – fiecare cântărind, în medie, două tone și jumătate – au fost aduse kilometri întregi prin deșert, apoi pe Nil; blocuri de granit, majoritatea din Assuan, au fost transportate 893 de kilometri spre nord. Se pare că lespezile erau trase pe roți sau pe sănii de-a lungul unui rambleu din cărămizi și pământ pentru a ajunge la nivelurile tot mai ridicate ale construcției. Potrivit lui Herodot, construirea acestui terasament a durat doi ani, iar pentru a ridica piramida a fost nevoie de munca a 100 000 de oameni, de-a lungul a 20 de ani.

De ce faraonii au construit piramide? Egiptenii credeau că au în ei un alter ego spiritual, o dublură pe care o numeau ka și care sperau să supraviețuiască o perioadă nedeterminată dacă trupurile lor erau păzite de foamete, de violenţă și de putrefacţie. De-aici și faptul că trupul trebuia îmbălsămat și mumificat cu mare grijă; măruntaiele erau eliminate printrun fel de cezariană; creierul era scos prin nas; tot interiorul trebuia curățat cu vinuri, parfumuri și mirodenii aromatice; apoi era cusut, îmbibat cu substanțe chimice antiseptice, frecat cu clei și înfășurat strâns cu bandaje din pânză cerată; în final era depus într-un sarcofag. Mormântul ideal era de piatră, suficient de mare cât să formeze o lespede solidă, impenetrabilă, cu excepția unui pasaj secret într-o cameră interioară cu alimente, arme și o toaletă și cu siluete sculptate sau pictate care, printr-o formulă magică știută numai de preoți, ar fi avut grijă de trup, de suflet și de ka pentru totdeauna.

Sursa – Will Durant, Eroi ai istoriei. O scurtă istorie a civilizației din vremurile străvechi până în zorii epocii moderne, Traducere din limba engleză Irina Pricop, București, Litera, 2022

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video – https://www.youtube.com/watch?v=Dyh01W3AS-o

Viața cotidiană în lumea romană – Schița lecției

I. Viața cotidiană

§  În lumea romană, viața cotidiană a variat în funcție de epocă.

§  Contau, de asemenea, categoria socială (patrician, plebeu, sclav), vârsta și sexul.

§  Ceea ce toți romanii aveau însă în comun era respectul pentru familie și pentru „virtuțile romane“ – norme și calități morale de care romanii trebuiau să țină seama de mici.

II. Familia romană

§  Baza societății romane a fost familia. Aceasta era numeroasă, pentru că reunea, sub același acoperiș, mai multe generații.

§  Puterea absolută era deținută de bărbatul cel mai în vârstă din familie – pater familias. Acesta avea drept de viață și de moarte asupra tuturor membrilor familiei – soție, copii, sclavi (mai ales în perioada monarhiei și a republicii), aranja căsătoriile copiilor și deținea toate bunurile familiei.

§ Rolul femeii era mai cu seamă acela de a se ocupa de casă și de copii (până la 7 ani).

§  Nu avea drepturi politice, dar putea ieși pe stradă neînsoțită și participa, alături de soțul ei, la jocuri, spectacole sau festivaluri.

§  În perioada imperiului, femeile dobândesc mai multe drepturi – ele pot deține proprietăți, iar în cazul divorțului își pot lua înapoi zestrea.

§  Augustus (27 î.Hr.–14 d.Hr.) s-a străduit să întărească legăturile familiale şi, prin urmare, virtuțile tradiționale romane. A încercat să diminueze numărul divorțurilor şi să crească natalitatea oferind ajutoare de stat familiilor cu mulți copii. Chiar a pus şi un impozit pe celibat, pentru a încuraja căsătoriile.

§ Soțiile unor împărați nu de puține ori au avut o mare influență asupra politicii romane.

         – De pildă, Livia Drusilla, soția lui Augustus, a fost un adevărat consilier pentru primul împărat roman. Ea avea aproape aceeaşi autoritate ca şi împăratul.

         – Un rol important în politica romană au avut şi două dintre soțiile împăratului Claudiu (41-54 d.Hr.), Messalina şi Agrippina, cea din urmă mama împăratuluI Nero (54-68 d.Hr.).

III. Educația

§  Educaţia copiilor avea ca scop însușirea unor deprinderi și cunoștințe practice și integrarea în societate, dar și să îi deprindă pe copii cu virtuțile romane: generozitatea, cumpătarea, cinstea, demnitatea, supunerea față de autoritate, disciplina, respectul față de muncă și iubirea pentru învățătură.

§  De la 7 ani, fetele și băieții romani (din clasele privilegiate) învățau să scrie, să citească și să socotească. Cei din familiile de rând se duceau la școală, cei ai patricienilor învățau acasă, cu un pedagog.

§  De la 12 ani, băieții din familiile patriciene învățau greaca, citeau din autori clasici, studiau matematică, geografie, istorie, retorică și oratorie, pentru a putea ține discursuri în public (majoritatea se pregăteau pentru o carieră politică sau juridică).

IV. Jocurile celor mici

§  Copiii romani aveau o mulțime de jucării.

        – Fetițele aveau păpuși din lut ars sau lemn și material textil, cu membre mobile, cărora le puteau schimba hainele, seturi de masă și obiecte de mobilier în miniatură, fabricate, după posibilitățile familiei, din lemn, ceramică, argint sau fildeș.

        – Băieții aveau săbii, care și cai de lemn, diferite tipuri de mingi și cuburi pentru construit.

        – Copiii (fete și băieți) se jucau cu cercuri pe care le rostogoleau cu ajutorul unui băț, săreau coarda sau se jucau de-a v-ați ascunselea.

V. Jocurile adulților

§  Timpul liber era ocupat de obicei de jocurile publice, organizate de stat sau de persoane particulare, pentru a sărbători victoriile și pentru distracție.

§  Puteau fi alergări de cai, curse de care, exerciții atletice, piese de teatru, lupte între animale, competiții navale, lupte de gladiatori.

§  Reprezentațiile se desfășurau în circuri, amfiteatre, la teatru, pe stadion sau în bazine amenajate special pentru simularea unor confruntări navale.

§ Jocurile reprezentau o parte importantă a vieții romanilor.

          – În primul rând, de o mare popularltate se bucurau jocurile cu gladiatori, sclavi puşi să lupte pe viață şi pe moarte pentru distracția publicului.

          – Pe lângă acestea, existau întrecerile sportive care se desfăşurau în circ, o arenă special creată pentru acestea.

          – Cel mai mare circ din Roma a fost Circus Maximus.

                  › Acolo se organizau, în special, întreceri de care trase de cai, lupte greco-romane sau alte jocuri războinice.

                  › Spectatorii pariau pe posibilul câştigător sau jucau zaruri, foarte populare.

VI. Teatrul și termele

§  O altă formă de petrecere a timpului liber era teatrul.

            – Romanii apreciau teatrul pe care, la fel ca multe alte lucruri, l-au împrumutat de la greci.

            – Foarte celebru a fost la Roma Teatrul lui Marcellus, unde se jucau piese greceşti sau piese scrise de autori romani, precum Titus Maccius Plautus sau Publius Terentius Afer.

§  Cei care voiau, pur şi simplu, să se relaxeze frecventau termele, băi publice.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube https://www.youtube.com/watch?v=3XZzTsnonEY

Tudor Vladimirescu și Revoluția de la 1821 – Schița lecției

I. Tudor Vladimirescu (1780-1821)

§  S-a născut în anul 1780 în satul gorjean Vladimiri, într-o familie de țărani liberi din Țara Românească.

§  A fost comandant de panduri și negustor.

§  A condus Revoluția de la 1821 din Țara Românească.

§  A elaborat cele două documente care alcătuiesc programul revoluției:

          – Proclamația de la Padeș;

          – Cererile norodului românesc.

II. Revoluția de la 1821

§ Se încadrează în mișcarea de emancipare a popoarelor din Balcani de sub dominația otomană.

§  Revoluția a început în ianuarie 1821 în nordul Olteniei (localitatea Padeș). 

§  Armata revoluționară formată din panduri s-a deplasat spre București, unde Tudor Vladimirescu a împărțit puterea cu un Comitet de Oblăduire format din boieri.

§  În acel moment, societatea secretă Eteria, condusă de Alexandru Ipsilanti, fiu al unui fost domn fanariot, a trecut în Moldova pentru a declanșa un război de eliberare a Greciei, ocupată atunci de turci.

§ Eteriștii doreau să transforme țările române într-o bază de atac împotriva otomanilor. Acest fapt ar fi oferit motive turcilor să intervină militar. De aceea, Tudor Vladimirescu nu a fost de acord cu planul eteriștilor.

§  Asprimea conducătorului revoluției, care îi pedepsea crunt pe cei care jefuiau populația, i-a îndepărtat pe panduri de Tudor. Din acest motiv, când eteriștii l-au capturat din tabăra de la Golești, pandurii nu au acționat în apărarea conducătorului lor, care a fost executat la Târgoviște (27 mai 1821).

§ Intervenţia militară a Imperiului Otoman va pune capăt ambelor mișcări revoluţionare.

§  Revoluția lui Tudor Vladimirescu a avut drept consecință imediată revenirea la domniile pământene (1822).

§  Mulți istorici consideră că Revoluția de la 1821 reprezintă momentul de început al istoriei moderne a românilor.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video a lecției pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=1Xfy-zzREN0

Românii între Orient și Occident. Conservatorism și modernizare – Schița lecției

I.Influența Orientului

Ø  În perioada fanariotă, la tronul Moldovei și al Țării Românești au fost numiți de către sultan 31 de domni, care au promovat cu precădere valorile și politica orientală.

Ø  Secolul fanariot a contribuit la orientalizarea societăţii românești operând o schimbare drastică în mentalitatea oamenilor, în vestimentaţie, comportament, preferinţe gastronomice.

Ø  Boierii purtau haine orientale, mâncau bucate gătite în felul turcilor, aveau mentalități specifice lumii orientale. Modelul de viață specific Orientului este transmis dinspre clasa privilegiată întregii societăți.

Ø  Aflate la confluența dintre Orient și Occident, Țările Române vor lua treptat contact cu elementele de modernizare.

II. Proiecte de modernizare

Ø  Încă din perioada fanariotă, pe lângă memoriile boierilor care solicitau înlăturarea domniilor fanariote, au fost elaborate și alte proiecte care vizau forma de guvernare, introducerea sistemului separației puterilor în stat sau dezvoltarea economică a principatelor.

                       – În 1769 Mitropolitul Gavriil Callimachi al Moldovei propune instaurarea unei republici aristocratice care să fie condusă de către 12 mari boieri.

                   – În 1802, Dumitrache Sturdza redactează un proiect pe care îl intitulează Plan sau o formă de oblăduire republicească aristodemocraticească, propunând ca formă de guvernământ republica, condusă de boieri grupați în trei divanuri, pe baza principiului separării puterilor în stat.

                       – În 1817 – 1818, Iordache Rosetti-Roznovanu redactează opt proiecte în care propune ca domnia să fie o instituție cu rol redus, iar puterea în stat să fie încredințată Adunării obșești și unui divan, ambele formate din boieri.

Ø  Ca urmare a revoluției conduse de Tudor Vladimirescu, sultanul a hotărât revenirea în anul 1822 la domniile pământene (în Țara Românească, Grigore Dimitrie Ghica; în Moldova, Ioniță Sandu Sturdza).

Ø După 1822, proiecte de modernizare a întocmit boierimea mică și mijlocie, sub influența valorilor politice occidentale.

               – Ionică Tăutu redactează la Iași, în anul 1822, Constituția cărvunarilor, conform căreia conducerea statului trebuia asigurată de un domn pământean cu puteri limitate, ajutat de un Sfat domnesc cu puteri sporite. Proiectul mai susținea autonomia față de Poartă, dar și principii moderne pentru organizarea administrativă, ecleziastică și judecătorească, militând totodată pentru acordarea de drepturi și libertăți cetățenești.

– Boierul Ion Câmpineanu, conducătorul partidei naționale din Țara Românească, redactează în 1837 – 1838 două proiecte: Actul de unire și independență și Osăbitul act de numire a suveranului românilor.    Primul proiect făcea referire la înlăturarea suzeranității otomane și a protectoratului rusesc, la unirea românilor și la domnia ereditară. În al doilea proiect se propunea o monarhie ce respectă constituția și garantarea drepturilor și libertăților cetățenești.

Ø  Proiectele politice de modernizare elaborate de boierimea mică și mijlocie au fost însă în opoziție cu dorințele marilor boieri, obișnuiți cu privilegiile din perioada fanariotă.

III. Pacea de la Adrianopol

Ø  În 1828, a izbucnit un război între Rusia și Imperiul Otoman. O parte din acțiunile militare s-au desfășurat în Moldova și Țara Românească. Pacea s-a încheiat la Adrianopol, în 1829.

Ø  În privința celor două țări române s-au hotărât următoarele:

                  – intrarea principatelor sub protectoratul rusesc, rămânând sub suzeranitatea otomană;

                  – raialele (Giurgiu, Turnu, Brăila) au fost date înapoi principatelor;

                  – ridicarea monopolului otoman asupra comerțului;

                  – redactarea unor Regulamente Organice, pe baza cărora urmau să fie guvernate Țara Românească și Moldova.

Ø  Prin acest tratat scădea considerabil influența Imperiului Otoman în Principatele române.

IV. Regulamentele Organice

Ø   Au fost elaborate în timpul ocupației militare ruse în principate (1828 – 1834).

Ø  Au fost redactate de către două comisii de boieri munteni și moldoveni, sub supravegherea consulului general rus Pavel Kiseleff. Au avut rol constituțional.

Ø  Au intrat în vigoare la 1 iulie 1831 în Țara Românească și la 1 ianuarie 1832 în Moldova.

Ø  Pentru prima dată în spațiul românesc se punea în aplicare principiul modern al separării puterilor în stat.

             – Puterea executivă aparținea domnului, ales de Adunarea Obștească Extraordinară, și Sfatului administrativ;

             – Puterea legislativă era deținută de Adunarea Obștească;

             – Instanța supremă judecătorească era Înaltul Divan Domnesc.

Ø  Regulamentele mai prevedeau:

             – reorganizarea învățământului;

             – reînființarea armatei naționale;

             – unificarea impozitelor;             

– desființarea vămilor interne.

V. Conservatorism și modernizare

Ø  Conservatorismul a continuat să se manifeste mai cu seamă în rândul boierilor din generația vârstnică și în rândul țăranilor (cei din urmă lipsiți de posibilitatea de a fi la curent cu noutățile venite din Apus). Cu toate acestea, drumul spre modernizare nu a mai putut fi oprit.

           – Se dezvoltă învățământul în limba română; au fost editate primele ziare românești;

           – A crescut numărul de așezări urbane; s-au construit șosele moderne; s-au modernizat porturile;

           – Din ce în ce mai mulți tineri au studiat în străinătate, la școli din Germania sau Franța. Aici, ei au învățat modul de viață specific Occidentului. „Boierimea și burghezia, ce abia se năștea, adoptă cu patimă într-o singură generație îmbrăcămintea, purtările și ideile Occidentului, pregătind totodată revoluția viitoare. Între 1800 și 1848, Țările Române trec, dintr-odată, de la Evul Mediu la perioada contemporană”. (Neagu Djuvara)

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=95hAtpLHaMM

Rromii – De la robie la emancipare. Schița lecției

I. Care este originea rromilor?

Ø  Rromii sunt originari din India. Spre această concluzie ne îndreaptă studiul limbii lor, care este înrudită cu limbile vorbite în centrul și nord-vestul Indiei. Ei au început să migreze spre vest, în mai multe etape în secolele IX-XI.

Ø  Migrația lor a fost determinată atât de invaziile unor conducători afghani, cât și de lipsa resurselor în urma unor ani mai secetoși.

Ø  În secolul XI ei erau prezenți în Imperiul Bizantin. Aici au primit, se pare, numele de „țigani”, dintr-un cuvânt grecesc care înseamnă „de neatins” („athinganoi”).

Ø  Cuvântul rrom (sau rom) vine din limba sanscrită și înseamnă om, bărbat.   Din Imperiul Bizantin, rromii s-au răspândit în întreaga Europă.

II. Rromii în istorie

Ø  Prima menţiune a rromilor în documente datează din anul 1385, când domnitorul Ţării Românești dăruiește mănăstirii Tismana, între alte bunuri, „40 de sălașe de aţigani”. Sălașele („corturile”) erau niște așezări alcătuite din adăposturi rudimentare în care trăiau câteva familii de rromi.

Ø  În Moldova prezenţa rromilor este menţionată prima dată în anul 1428, în timpul domnitorului Alexandru cel Bun.

Ø  În Transilvania rromii au ajuns fie din Ţara Românească, fie pe un traseu care venea direct din Peninsula Balcanică.

Ø  Cu privire la numărul familiilor de rromi din lumea românească, în perioada Evului Mediu, nu avem niciun fel de informaţii documentare.

III. Care a fost statutul rromilor în Evul Mediu?

Ø  Statutul rromilor a fost cel de robi, adică de dependență totală față de stăpâni.

Ø  Ei erau robii domniei, ai mănăstirilor sau ai boierilor.

Ø  Cei ai domnului și-au continuat modul de viață seminomad, ceilalți erau stabiliți la marginea satelor românești sau în propriile sate, numite „sălașe”.

Ø  Rromii, mai ales cei care aparțineau boierilor, erau supuși la tot felul de nedreptăți și abuzuri din partea stăpânilor.

IV. Care erau ocupațiile tradiționale ale rromilor?

Ø  Rromii erau meșteșugari pricepuți, vestiți în tot spațiul românesc. Ei:

         – prelucrau aurul și argintul (aurarii sau zlătarii) pe care-l extrăgeau din nisipul râurilor;

          – fabricau vase din aramă (căldărarii), unelte din fier (fierarii) și obiecte din lemn (lingurarii).

Ø  Mulți dintre rromi erau cunoscuți pentru talentul muzical și erau lăutari.

V. Ce schimbări a adus Epoca Modernă?

Ø  În secolul al XIX-lea, intelectualii și patrioții români care își făcuseră studiile în Occident și-au dat seama că starea de robie a rromilor reprezenta o situație de neacceptat.

Ø  Sub influența lor au fost luate măsuri care, în decurs de câteva decenii, au dus la eliberarea rromilor. Acest efort a început cu eliberarea rromilor aparținând mănăstirilor.

Ø  Proclamația de la Islaz din 1848 prevedea „desrobirea țiganilor prin despăgubire”.   Rromii sunt eliberați în urma mai multor acte date de domnii Moldovei și ai Țării Românești. Ultimul act a fost emis de către domnul Țării Românești, Barbu Dimitrie Știrbey (1856). Cu toate acestea, ei au rămas cu o stare materială precară, victime ale prejudecăților de tot felul.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=dJJn-svO_Fc

Statul Roman – Expansiunea. Apogeul. Decăderea – Schița lecției

Statul roman a cunoscut trei forme de organizare: regatul, republica și imperiul.

Roma regală (753–509 î.Hr.)

Ø  De la întemeiere și până în anul 509 î.Hr., Roma a fost condusă de șapte regi.

Ø  Romulus este considerat de istorici primul dintre aceștia.

Ø  Regele avea atribuții militare și religioase.

Ø  Un rol important în conducerea Romei îl avea Senatul.

Roma republicană (509-27 î.Hr.)

Ø  În anul 509 î.Hr., romanii au adoptat, ca formă de organizare a statului, republica. Aceasta era condusă de:

         › Senat (cea mai importantă instituție politică);

         › Magistrați (în fruntea lor se aflau doi consuli aleși anual);

          › Adunările poporului (numite Comiții).

Ø  Senatul era format din 300 de membri proveniți din rândul patricienilor, conducători ai familiilor fondatoare ale Romei.

Ø  Locuitorii de rând, plebeii, erau oameni liberi, sosiți la Roma după întemeierea cetății, care au primit drepturi politice începând din secolul al V-lea î.Hr.

Ø  Sclavii, femeile și copiii nu aveau drepturi politice.

Imperiul Roman (27 î.Hr.– 476 d.Hr.)

Ø  Primul împărat roman a fost Octavian Augustus (27 î.Hr. – 14 d.Hr.).

Ø  Împăratul avea atribuții politice, militare și religioase. El era ajutat în conducerea statului:

               › de un Consiliu format din sfetnicii apropiați ai împăratului;

              › de Senat, a cărui importanță a scăzut cu timpul.

Războaie și expansiune teritorială. Apogeul statului roman

Ø  Romanii au purtat războaie frecvente. Ei au învins mai întâi populațiile din centrul și din sudul Italiei (sabini, samniți, etrusci, greci), apoi au trecut la cucerirea unor teritorii tot mai îndepărtate.

Ø  Cele mai grele războaie au fost însă cele trei războaie punice, purtate cu cartaginezii din nordul Africii.

Ø  Teritoriile cucerite au devenit provincii romane (Galia, Macedonia, Grecia, Siria, Egiptul).

Ø  Ca urmare a expansiunii teritoriale, statul roman a stăpânit provincii aflate pe trei continente (Europa, Asia și Africa).

Decăderea statului roman

Ø  Începând din secolul al III-lea d.Hr., Imperiul Roman s-a confruntat cu numeroase dificultăți:

             › împărații aveau tot mai puțină autoritate;

             › activitățile economice au început să decadă;

             › granițele erau atacate de popoarele migratoare. Acestea au ocupat teritorii romane și au atacat orașele, inclusiv Roma.

Ø  În anul 330 d.Hr. împăratul Constantin cel Mare a mutat capitala imperiului în Orient, în orașul  Constantinopol.

Ø  În anul 395, împăratul Teodosius a împărțit statul în Imperiul Roman de Apus și Imperiul Roman de Răsărit.

Ø  În anul 476, istoria Imperiului Roman de Apus a luat sfârșit în urma cuceririi Romei de către migratorii germanici.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=09jwkyM8Ddw

Constituirea PCR și evoluția lui până la 23 august 1944. Începuturile comunismului în România

Constituirea PCR

 • La sfârșitul primului război mondial, comunismul a ajuns la putere în Rusia, iar la sfîrșitul celei de-a doua conflagrații mondiale s-a extins în cea mai mare parte a estului Europei, inclusiv în România, unde s-a menținut la putere până în 1989.
 • În România circulaseră diverse idei socialiste, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, dar în medii restrânse, formate din intelectuali și muncitori urbani.
 • În contextul tulburărilor de la sfârșitul primului război mondial, în cadrul Partidului Social-Democrat (PSD) s-au conturat două tabere:
 • una care dorea realizarea scopurilor politice socialiste în sistemul parlamentar, în mod progresiv, pe calea negocierilor
 • alta a maximaliștilor care urmărea transformarea pe cale revoluționară, violentă, a societății românești într-una de tip comunist.
 • Modelul celei de-a doua aripi din PSD se afla în Răsărit, în Rusia lui Lenin.
 • În 1920, un grup de socialiști români s-a deplasat la Moscova, pentru a discuta condițiile de afiliere a PSD la Internaționala a III-a Comunistă (Cominternul).
 • Liderii bolșevici le-au impus socialiștilor români (ca de altfel tuturor partidelor care doreau să adere la Internațională) acceptarea a 21 de condiții, redactate de Lenin însuși, care transformau partidul român într-o secție a Internaționalei Comuniste și executant al dispozițiilor venite de la Kremlin.
 • În mai 1921 s-a desfășurat la București un congres al PSD, în care adepții Cominternului și-au disputat controlul partidului cu cei care voiau continuarea tradiției socialiste. Intervenția poliției a dus la oprirea lucrărilor congresului.
 • Comuniștii aveau să considere această dată momentul constituirii Partidului Comunist din România, Secție a Internaționalei Comuniste (PCR).

Evoluția PCR

 • În anii următori, PCR a încercat să se structureze, dar poziționarea sa antisistem, mai ales ideile sale privind nerecunoașterea statului român în granițele sale interbelice, politica deschis prosovietică și militantismul pentru declanșarea războiului civil au fost considerate inacceptabile, ceea ce a dus la scoaterea sa în afara legii în anul 1924.
 • Dependența partidului de Partidul Comunist al URSS și de Comintern era totală. După ce la început funcția de prim-secretar fusese deținută de Gheorghe Cristescu-Plăpumaru, la scurt timp după scoaterea în afara legii a partidului această poziție a fost ocupată succesiv de persoane desemnate direct de Comintern: Elek Köblös, Vitali Holostenko, Boris Ștefanov, Ștefan Foriș. Unii dintre ei nu erau cetățeni români.
 • Partidul nu s-a bucurat niciodată de popularitate în România interbelică, îndeosebi din cauza orientării sale în problema națională. PCR a rămas o organizație periferică, fără influență în societatea românească.
 • Membrii PCR erau educați în spiritul supunerii oarbe față de ordinele primite de la Moscova. Practicile lor erau de inspirație leninist-stalinistă, ura față de regimul parlamentar fiindu-le comună tuturor, metodele regăsindu-se printre cele deja experimentate în spațiul rus: nume și case conspirative, planuri și activități pentru semănarea neîncrederii în detestata societate burgheză, speranța în izbăvitorul război civil care urma să ducă la victoria revoluției.
 • Unii dintre liderii comuniști refugiați în URSS în anii 30 au fost însă executați în decursul Marii Terori inițiate de Stalin, așa cum s-a întâmplat cu Marcel Pauker și Alexandru Dobrogeanu-Gherea.
 • Numărul membrilor PCR a fost deosebit de mic în perioada interbelică, cel mult 4.000-5.000, el scăzând dramatic în timpul războiului. În momentul ieșirii din clandestinitate, la 23 august 1944, partidul avea sub 1.000 de membri. Mulți dintre ei se aflau în închisori, unii la Moscova, în vreme ce, potrivit altor surse, o parte dintre cei aflați în libertate în România erau agenți ai serviciilor secrete românești.
 • În primăvara anului 1944, prin îndepărtarea lui Ștefan Foriș, Gheorghe Gheorghiu-Dej a ajuns liderul partidului, confirmat ulterior și de Stalin. Rivalul lui Gheorghiu-Dej, Ștefan Foriș, avea să fie eliminat fizic în 1946, la fel cum avea să se întâmple opt ani mai târziu cu un alt concurent din partid, Lucrețiu Pătrășcanu.

Concluzie

 • Chiar dacă PCR a ieșit la lumină în 1944, practicile din clandestinitatea interbelică i-au marcat iremediabil evoluția, ele regăsindu-se până la prăbușirea sa în 1989. Născut dintr-o ideologie a violenței, partidul avea să se bazeze în bună măsură, pe teroare, pe intimidarea oponenților săi politici și în cele din urmă a societății.

Sursa – O istorie a comunismului din România: manual pentru liceu / Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc; Mihai Stamatescu, Raluca Grosescu, Dorin Dobrincu…; Ed. a 3-a Iași : Polirom, 2014

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=hUDzf1Ruh74

Istoria comunismului de la Marx și Engels la Lenin și Stalin

I.Începuturile comunismului

 • Comunismul a fost una dintre ideologiile de mare impact, care s-a ambiționat să schimbe destinul lumii.
 • Ideologia comunistă s-a născut în secolul al XIX-lea, în Europa Occidentală, fiind produsul căutărilor intelectuale și politice din acest spațiu.

II. Marx și Engels

 • Într-o perioadă în care numeroase idei socialiste se aflau în competiție, gânditorii germani Karl Marx și Friedrich Engels s-au afirmat printr-o teorie revoluționară care avea să influențeze întreaga istorie a secolului XX.
 • Secondat de Engels, Marx a afirmat că istoria omenirii este istoria luptei de clasă și că societatea este așezată pe legi care pot fi determinate științific.
 • Marx a identificat în proletariat clasa socială capabilă să construiască o lume mai bună, care să ducă la dispariția exploatării omului de către om prin eliminarea proprietății private burgheze, considerate sursă a inegalităților sociale.
 • Prin instaurarea dictaturii proletariatului, se dorea crearea unui om nou și a unui paradis terestru, în care să domnească egalitatea și fraternitatea oamenilor.
 • Ideile lui Marx și Engels  au fost diseminate de-a lungul și de-a latul Europei, găsindu-și adepți deciși să le pună în practică.

III. Lenin și Stalin

 • În Rusia sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX, în cadrul Partidului Social-Democrat, care adoptase deja ideile marxiste, s-au afirmat mai multe curente, cele mai cunoscute fiind al menșevicilor și al bolșevicilor.
 • Menșevicii:
 • Credeau că Rusia nu era încă pregătită pentru o preluare a puterii în stat de către proletariat, fiind necesară o fază burghezo-democratică.
 • Bolșevicii:
 • se pronunțau pentru acapararea pe cale violentă a puterii;
 • liderul acestei fracțiuni era Vladimir Ilici Ulianov, cunoscut sub pseudonimul Lenin. În concepția lui, bolșevicii constituiau un partid de avangardă al clasei muncitoare, un partid al revoluționarilor de profesie, care pentru distrugerea ordinii sociale vechi și instaurarea celei noi trebuiau să acționeze subversiv, conspirativ;
 • au profitat de tulburările sociale și politice provocate în această țară ca urmare a dezastrelor din primul război mondial;
 • în octombrie 1917 au pus la cale o lovitură de stat, care a reușit;
 • foarte repede, bolșevicii și-au creat instrumentele care să le prezerve puterea:
 • – au instituit o birocrație controlată de partid;
 • – și-au subordonat sindicatele;
 • – au suprimat libertatea presei;
 • – au interzis activitatea celorlalte partide;
 • – au creat o poliție politică (CEKA);
 • – au instituit teroarea ca instrument de guvernare.
 • Cu prețul unui război civil, care a provocat un număr enorm de victime, bolșevicii au reușit să-și învingă inamicii.
 • Ei considerau că victoria revoluției în Rusia era doar începutul revoluției
  universale, care va duce la câștigarea în întreaga lume a puterii politice de către proletariat, condus, desigur, de către comuniști.
 • Mișcările de inspirație bolșevică din Ungaria, Germania etc. au fost însă înăbușite imediat după primul război mondial, ceea ce a limitat comunismul doar la Rusia, devenită între timp Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice.
 • În aceeași perioadă a fost înființată Internaționala a III-a Comunistă sau Cominternul, un
  adevărat comandament al comunismului mondial, cu sediul la Moscova.
 • Moartea lui Lenin (1924) a deschis drumul luptei pentru succesiunea la conducerea partidului bolșevic în Rusia. S-au confruntat îndeosebi două tabere.
 • De o parte era Lev Davidovici Bronstein, cu pseudonimul Troțki, care era adeptul revoluției mondiale și permanente, considerând că URSS trebuie să facă totul pentru extinderea ei în lume.
 • De cealaltă parte se situa Iosif Vissarionovici Djugașvili zis Stalin, care era adeptul construirii socialismului într-o singură țară, adică în URSS.
 • În câțiva ani, Stalin și-a înlăturat inamicul principal, după cum ulterior avea să-și înlăture și aliații temporari.
 • Stalin a condus partidul cu o mână de fier, controlând întreaga societate cu ajutorul poliției politice.
 • el a consolidat monopolul politic al partidului comunist în URSS;
 • a inițiat industrializarea și colectivizarea forțată, îndeosebi aceasta din urmă dovedindu-se o experiență traumatizantă pentru o mare parte a populației (spre
  exemplu, a provocat foametea din Ucraina, soldată cu circa șapte milioane de morți);
 • a extins Gulagul, sistemul concentraționar sovietic, în care au fost trimiși milioane de oameni, foarte mulți găsindu-și sfârșitul acolo;
 • Și-a eliminat fizic rivalii din partid, inițiind Marea Teroare în care au fost uciși sute
  de mii de bolșevici.

IV. O ideologie atrăgătoare, dar periculoasă

 • Ideologia comunistă era atrăgătoare pentru dezmoșteniții soartei, pentru cei care erau nemulțumiți de starea de lucruri existentă în societate, care doreau o lume mai bună sau visau la înlăturarea nesiguranței și la instituirea unei societăți în care să nu mai existe exploatare socială, națională etc.
 • Însă o concentrare prea mare a puterii, fără nicio posibilitate de control, în mâinile unui grup restrâns de persoane sau chiar a unui singur individ pune în pericol libertatea și siguranța majorității oamenilor.

V. Expansiunea comunismului

 • După al doilea război mondial, comunismul a fost instalat în țări din estul Europei și din Asia, iar ulterior și din America Latină și Africa.
 • În fiecare dintre ele s-a aplicat ideologia marxist-leninistă, modelul fiind deja experimentat în URSS, iar consecințele s-au dovedit dezastruoase pentru toate aceste state.
 • Într-un secol al tragediilor, așa cum s-a dovedit secolul XX, comunismul a fost chiar în centrul acestora.

VI. Comunism și fascism

 • Asemenea fascismului, comunismul este o ideologie totalitară.
 • Cele două tipuri de totalitarism, de extremă stânga sau de extremă dreapta, s-au luptat între ele spre mijlocul secolului XX, creând o vreme impresia că aceasta era marea miză politică a
  epocii. De fapt, atât comunismul, cât și fascismul au urmărit să anihileze democrațiile liberale.
 • Dincolo de diferențele mari dintre ele, ceea ce apropie comunismul și fascismul este disprețul față de libertatea și viața indivizilor, față de societatea burgheză, dorința de a o transforma radical prin inginerie socială și de a crea un om nou, lucruri care nu se pot face decât prin controlul total al statului și al societății.

Dicționar

Clasă socială = Noțiunea de clasă socială exprimă diviziunile existente în cadrul unei societăți.

Dictatura proletariatului = Sintagmă folosită ocazional de Marx și mai frecvent de Lenin pentru a indica perioada imediat următoare revoluției proletare, în decursul căreia clasa muncitoare va folosi puterea de stat pentru a lichida clasa capitaliștilor și a crea o economie socialistă.

Gulag =Termenul reprezintă acronimul de la Direcția Principală a Lagărelor de muncă, administrația care controla sistemul lagărelor de muncă forțată și al închisorilor din Uniunea Sovietică. Ulterior, noțiunea de Gulag a ajuns să fie folosită pentru a denumi întregul spațiu concentraționar comunist.

Sursa – O istorie a comunismului din România: manual pentru liceu / Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc; Mihai Stamatescu, Raluca Grosescu, Dorin Dobrincu…; Ed. a 3-a Iași : Polirom, 2014

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=vn2cZ-OL3Z4

Comunismul și nazismul. Schița lecției de istorie

Schița lecției de istorie „Comunismul și nazismul” cuprinde apariția și evoluția celor două regimuri totalitare din secolul XX – comunismul în Rusia (conducători Lenin și apoi Stalin) și nazismul în Germania (conducător Adolf Hitler). Sunt prezentate caracteristicile celor două regimuri politice și influența lor nefastă asupra vieții oamenilor.

Comunismul

 • a fost un regim politic totalitar, de extremă-stânga;
 • a fost instaurat pentru prima dată în Rusia, la sfârșitul anului 1917;
 • sub conducerea lui Vladimir Ilici Lenin, comuniștii au preluat puterea, pe fondul greutăților provocate de război, promițând încheierea acestuia și soluții pentru ieșirea din criză;
 • familia țarului Nicolae al II-lea a fost asasinată;
 • numele statului a fost schimbat în Uniunea Sovietică, iar mai târziu în Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS);
 • din 1922, funcția de secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a revenit lui Iosif Visarionovici Djiugașvili (Stalin), care a instituit treptat o dictatură personală;
 • mijloacele de producție (fabrici, mine, ateliere, magazine etc.) au fost trecute în proprietatea statului, care a impus un control total asupra economiei;
 • s-a trecut la industrializare forțată, centralizare economică și o planificare pe 5 ani („cincinal”);
 • în agricultură a fost realizată colectivizarea, țăranii fiind obligați să se asocieze în gospodării agricole colective;
 • peste 10 milioane de oameni au murit în perioada interbelică în URSS, din cauza foametei, a execuțiilor și a deportărilor.

Comunismul sovietic s-a caracterizat prin:

 • teroare (execuții și procese publice, deportări);
 • lagăre de muncă forțată (Gulag);
 • cenzură;
 • cultul personalității lui Stalin, căruia îi erau atribuite calități supraomenești;
 • dictatura proletariatului (muncitorilor).

Nazismul

 • după Primul Război Mondial, în Germania a fost instaurat un regim democratic, prin Republica de la Weimar (1919);
 • problemele generate de criza economică declanșată în 1929 au determinat instalarea la putere (1933) a lui Adolf Hitler și a Partidului Național Socialist al Muncitorilor din Germania (prescurtat Partidul Nazist);
 • Hitler a instaurat un regim totalitar, bazat pe partidul unic și pe cenzură;
 • a fost menținută proprietatea privată asupra mijloacelor de producție, dar sub un control strict al statului;
 • proclamat Führer („Conducător”), Hitler promitea revanșa pentru pierderile suferite în urma Primului Război Mondial și renașterea Germaniei ca putere mondială;
 • prin politica sa, regimul nazist și liderul său absolut, Adolf Hitler, au declanșat al Doilea Război Mondial.

Nazismul s-a caracterizat prin:

 • doctrină rasistă, potrivit căreia germanii erau o rasă superioară;
 • antisemitism (ura față de evrei);
 • disprețul față de alte popoare, considerate inferioare;
 • anticomunism.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video a lecției pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=0FIyWVMPxdE

10 curiozități despre România

Sunt multe curiozități și lucruri deosebite despre România care nu sunt cunoscute de copiii sau de publicul larg. Iată 10 din cele mai importante curiozități despre România.

Palatul Parlamentului din București este a treia cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil ca suprafață din lume, cea mai scumpă clădire administrativă din lume și cea mai grea clădire din lume.

Castelul Peleş din Sinaia a fost primul castel european iluminat integral cu curent electric. Electricitatea a fost produsă de uzina proprie a castelului, iar sistemul său de încălzire centrală, construit în 1888, este încă funcțional și utilizat până astăzi.

Constanța este cel mai vechi oraș din România. La început acesta a fost numit Tomis, de către fondatorii săi greci, iar ulterior, fiind cucerit de romani, orașul a fost numit Constantiana, după împăratul roman Constantin cel Mare.

Predeal este oraşul aflat la cea mai mare altitudine din România, între 1.040 şi 1.110 metri. Turiştii sunt atraşi aici de celebrele pârtii de schi şi de zecile de trasee care pot fi parcurse vara.

Chipul regelui dac Decebal este un basorelief înalt de 55 m, aflat pe malul stâncos al Dunării, între localitățile Eșelnița și Dubova, în apropiere de orașul Orșova. Este cea mai înaltă sculptură din piatră din Europa.

Cea mai înaltă biserică de lemn din lume se găsește în Săpânța-Peri, Maramureș, din nord-vestul României. Biserica are 78 de metri înălțime, iar pe vârf, o cruce de 7 metri.

Delta Dunării (3446 km²), aflată în mare parte în Dobrogea, România, și parțial în Ucraina, este a doua ca mărime și cea mai bine conservată dintre deltele europene.

“Luceafărul”, scris de Mihai Eminescu, este cel mai lung poem de dragoste din lume – 98 de strofe.

Orașul Brașov are a treia cea mai îngustă stradă din Europa, strada Sforii. Lățimea sa variază între 1,11 și 1,35 metri și are o lungime de 80 de metri.

Singurul cimitir vesel se află în România. Cimitirul Vesel este un cimitir din localitatea Săpânța, județul Maramureș, faimos pentru crucile mormintelor viu colorate și picturile naive reprezentând scene din viața și ocupația persoanelor înhumate. Pe unele cruci există chiar versuri în care sunt amintite, deseori cu nuanțe umoristice, persoanele respective.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=MKSzSXxBjNI

Ce a fost Holocaustul?

Schița lecției de istorie „Ce a fost Holocaustul?” cuprinde definiția Holocaustului, cine au fost victimele acestui genocid, rolul ghetourilor și a lagărelor de exterminare în cadrul politicii antisemite a naziștilor, crimele înfăptuite la Auschwitz, Dachau, Buchenwald și o prezentare succintă a Holocaustului în România, cu pogromurile de la București și Iași.

Holocaustul – genocid împotriva umanității

Holocaustul:

 a fost cel mai mare genocid din istoria omenirii;

 a însemnat persecutarea și exterminarea fizică a evreilor, efectuată de naziștii și fasciștii europeni începând cu anii ’30 ai secolului al XX-lea și pe toată durata celui de-al Doilea Război Mondial.

În afara evreilor, victime ale naziştilor au fost și opozanţi ai regimului, romi, germani cu dizabilităţi psihice sau fizice, homosexuali, prizonieri de război, dizidenți religioși (adepți ai altor religii decât cea a majorității).

Deși practicată sistematic în aproape toate teritoriile ocupate sau controlate de nazişti, uciderea evreilor s a concentrat mai ales în Europa Centrală şi de Est, unde, în 1939, trăiau peste şapte milioane de evrei.

Așa zisa soluție finală a reprezentat apogeul politicii antisemite (împotriva evreilor) promovată de regimul nazist.

Ghetouri și lagăre

• În punerea în aplicare a politicii antisemite, naziștii au folosit ghetourile și lagărele.

Ghetourile

 erau cartiere destinate exclusiv evreilor în timpul persecuțiilor naziste în țările ocupate de hitleriști, pe care aceștia nu aveau permisiunea de a le părăsi;

 cel mai mare ghetou al evreilor a fost în Polonia, la Varșovia, și găzduia peste 400 000 de evrei.

Sistemul de lagăre cuprindea lagăre de concentrare, lagăre de muncă și, după adoptarea soluției finale, lagăre de exterminare.

lagărele de concentrare localizate mai ales în Germania, erau centre de detenţie, de muncă forțată şi pentru uciderea unor grupuri mici, de exemplu lagărele de la Dachau şi Belsen.

lagărele de muncă forţată au fost înfiinţate în toate ţările ocupate de Germania, cu scopul de a exploata prin muncă prizonierii de război.

lagărele de exterminare apărute după 1942, mai cu seamă pe teritoriul Poloniei ocupate, erau adevărate fabrici ale morții (chiar 6.000 de morți pe zi la Auschwitz). Moartea era cauzată și de înfometare, boli și extenuare.

 În multe lagăre s au efectuat experimente medicale pe deţinuţi, precum cele din lagărele de la Auschwitz, Dachau, Buchenwald.

Holocaustul în România

• A fost procesul de discriminare, deportare și exterminare a evreilor aflați în teritoriile controlate de statul român între anii 1937 și 1944, cât și a evreilor cu cetățenie română, majoritatea din Transilvania de Nord, aflați în afara granițelor.

• În teritoriile controlate de statul român, Holocaustul a început cu promulgarea primelor legi restrictive anti-evreiești ale guvernului Octavian Goga și s-a sfârșit cu lovitura de stat de la 23 august 1944, când România a încetat colaborarea cu Puterile Axei.

Cele mai importante acțiuni împotriva evreilor au fost:

 • Pogromul de la Bucureşti, 21-23 Ianuarie
 • 1941 Pogromul de la Iaşi, 28 Iunie – 6 Iulie 1941
 • Deportările în Transnistria, 1941-1942

Vă recomand să urmăriți și prezentarea pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=58tNFJic8pY

%d blogeri au apreciat: