Arhive categorie: Lectii de istorie

Secolul al XX-lea între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și Europa

I. Trăsături generale

 • Secolul al XX-lea a mai fost numit şi secolul extremelor. Regimurile politice au cunoscut o evoluţie spectaculoasă, de la extrema dreaptă la extrema stângă.
 • După 1918, sub influenţa unor diverşi factori (votul universal, schimbările în plan economico-social, integrarea provinciilor unite, noile mentalităţi ş.a.), regimul politic din România a cunoscut o importantă evoluţie.
 • În anii ’30 în Europa se înregistrează o criză a regimului democratic şi o tendinţă de creştere a grupărilor de extremă dreaptă. Această tendinţă se manifestă şi în România.
 • Dinamica partidelor politice s-a înscris pe două direcţii:
 • tendinţă de fuziune, specifică primului deceniu după război;
 • apariţia în anii ’30 a multor partide mici, situaţie alimentată de tendinţele lui Carol al II-lea de a discredita sistemul pluripartidist şi de creşterea influenţei mişcării legionare.

II. Democraţia românească interbelică

 • Factori care au contribuit la afirmarea democratiei româneşti:
 • adoptarea votului universal pentru bărbaţii de la 21 de ani în sus (1918);
 • Constituţia din 1923, unde crau consfinţite drepturile şi libertăţile cetăţeneşti şi se preciza separaţia puterilor în stat (executivă, legislativă, judecătorească);
 • dinamica sistemului pluripartidist;
 • unele formaţiuni au părăsit scena politică (conservatorii), altele s-au menţinut (liberalii, socialiştii), apărând şi partide (grupări) noi, de diverse orientări.
 • Viaţa politică a devenit mai complexă, ca urmare
 • a integrării în viaţa politică a partidelor din teritoriile unite în 1918;
 • a confruntării de idei şi multiplicării ofertelor politice adresate electoratului;
 • a mutaţiilor produse în mentalitatea colectivă şi afirmarea spiritului civic;
 • a diversificării mijloacelor de informare (de la 16 periodice în 1918, s-a ajuns la peste 2.351 de periodice în 1935);
 • a eliminării rotativei guvernamentale şi organizării periodice a alegerilor parlamentare.
 • Carenţe ale democratiei interbelice:
 • subiectivismul unor politicieni;
 • abuzurile administraţiei în timpul alegerilor parlamentare, judetene, comunale;
 • în perioada 1919-1937, regele a dizolvat de opt ori parlamentul prin decret regal, înainte de termenul legal de patru ani, fapt ce a afectat regimul democratic;
 • Legea electorală din 1926 stabilea că partidul care obținea minimum 40% din voturiprimea 50% din totalul mandatelor în Adunarea Deputaţilor (primă electorală), cealaltă jumătate se împărţea proporţional între toate partidele, inclusiv cel câştigător;
 • sistemul „răsturnat” prin care regele numea guvernul, dizolva parlamentul, se schimba conducerea administraţiei locale şi apoi se organizau alegeri generale; astfel, guvernanţii își asigurau succesul electoral;
 • exagerările presei, îndeosebi ale celei de partid, demagogia, recurgerea la cenzură, starea de asediu, abuzuri ale administraţiei;
 • amestecul tot mai evident al regelui Carol al II-lea (după 1930) în activitatea de guvernare, cu scopul introducerii regimului de autoritate monarhică (fapt realizat în februarie 1938);
 • ascensiunea organizaţiilor extremiste de dreapta, fapt care a condus la practici antidemocratice: ameninţarea, şantajul, violenţa, crima (asasinarea lui I.G. Duca în 1933, a lui A. Călinescu în 1939, a lui N. Iorga în 1940).

III. Ideologii și practici politice în România și Europa

 • După anul 1918 a avut loc în Europa şi în România o amplă confruntare de idei privind evoluţia politico-economică a fiecărui stat, în general, şi a României, în special.
 • S-au evidenţiat ideologii care au reprezentat ameninţări la adresa regimului democratic, ca de exemplu: bolşevismul/comunismul (apărut în Rusia din anul 1917 şi avându-i ca promotori pe Lenin şi Troţki), fascismul (Italia, în anii ’20), nazismul/naţional-socialismul (Germania). Regimurile politice instaurate, având la bază aceste ideologii, au fost de extremă stângă (bolşevismul) şi dreaptă (fascismul, nazismul). În secolul al XX-lea ele au fost invalidate de istorie.
 • Liberalismul, ţărănismul, conservatorismul, naţionalismul au reprezentat ideologiile care s-au manifestat în cadrul statelor de drept europene, susţinând separaţia puterilor în stat, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, pluralismul opiniilor etc.
 • Liberalismul
 • A fost promovat de Partidul Naţional Liberal, care reprezenta interesele burgheziei industriale şi financiare, precum şi ale unor meseriaşi şi intelectuali. În perioada interbelică, la conducerea lui s-au succedat politicieni remarcabili: Ion I. C. Brătianu (până în 1927), Vintilă Brătianu (1927-1930), I. G. Duca (1930-1933), C. I. C. Brătianu (1934-1947);
 • Organul central de presă era Viitorul.
 • Avându-i ca principali teoreticieni pe Ştefan Zeletin şi Vintilă Brătianu, liberalii erau adepţii politicii „prin noi inşine”;
 • ei susţineau că burghezia avea ca obiectiv conducerea României pe calea progresului social;
 • evoluţia – după părerea lor – era condiţionată de dezvoltarea industriei nationale şi trebuia să se facă fără salturi bruşte, respectându-se echilibrul social.
 • PNL, aureolat cu înfăptuirea Marii Uniri şi adept al democraţiei parlamentare, a dominat scena politică interbelică.
 • Între realizările de marcă ale guvernelor PNL se inscriu: Constitutia din 1923, legile de unificare (administrativă, judecătorească, a învățământului etc.), stimularea dezvoltării economiei naţionale, mai ales a industriei etc.
 • Ţărănismul
 • Era susţinut de Partidul Ţărănesc, care s-a înfiinţat în 1918, reprezentând interesele lumii satelor: învăţători, preoţi, ţărani. Între fruntaşii săi se aflau Ion Mihalache, Constantin Stere, Virgil Madgearu.
 • Punea accentul pe dezvoltarea agriculturii, organizarea ţărănimii în cooperative, ridicarea nivelului cultural al satelor. În plan politic se pronunţa pentru crearea statului ţărănesc.
 • La 10 octombrie 1926 a avut loc fuziunea Partidului Ţărănesc cu Partidul Naţional, constituindu-se Partidul Naţional Ţărănesc, prezidat de Iuliu Maniu. Noul partid, adept al democraţiei parlamentare, a abandonat teza „luptei de clasă” susţinută de ţărănişti, el îşi întemeia doctrina pe principiul economic al „porţilor deschise”.
 • După o intensă campanie impotriva guvernului liberal, culminând cu Marea Adunare de la Alba-Iulia din 6 mai 1928, naţional-ţărăniştii au fost chemaţi la guvernare în noiembrie 1928, obţinând (pe un val de entuziasm) cea mai categorică victorie electorală, cu 77,76% din voturi.
 • Guvernările din 1928-1931 şi 1932-1933 au coincis cu criza economică, fapt ce le-a erodat popularitatea.
 • În practica de guvernare, naţional-ţărăniştii nu şi-au putut transpune doctrina; nu numai că nu au înfăptuit „statul țărănesc”, dar au şi renunţat (în 1933) la politica porţilor deschise.
 • În anii de opoziţie s-au pronunţat pentru apărarea regimului democratic, luând atitudine împotriva forţelor predictatoriale.
 • Naţionalismul
 • Era ideologia extremei drepte reprezentate de Liga Apărării Naţional-Creştine, întemeiată de A.C. Cuza în 1923, şi de Legiunea Arhanghelul Mihail, înfiinţată de Corneliu Zelea-Codreanu în 1927 (care în 1930 şi-a creat o secţie politică numită Garda de Fier). Nereuşind să se impună pe scena politică, Liga Apărării Naţional-Creştine a fuzionat în 1935 cu Partidul Naţional Agrar, formând Partidul Naţional Creştin; acest partid a jucat un rol modest, fiind atras de Carol al II-lea în manevrele pentru instaurarea regimului autoritar.
 • Membrii acestor organizaţii erau recrutaţi din rândul burgheziei române aflate la concurenţă cu cea evreiască, al intelectualilor, al studenţilor, ţăranilor, al săracilor.
 • Aceste formaţiuni nu se bazau pe o ideologie limpede, dar promovau antisemitismul, anticomunismul şi misticismul; foloseau formaţii paramilitare care de multe ori recurgeau la violenţe.
 • Legionarii
 • Aruncau responsabilitatea dificultăţilor din ţară pe seama sistemului democratic de guvernământ şi a partidelor politice.
 • Adepţi ai regimului totalitar, ei propuneau soluții radicale: ştergerea datoriilor făcute la bănci şi cămătari, stârpirea hoţiei, ameliorarea situaţiei materiale a populaţiei.
 • Pentru atragerea cetăţenilor foloseau diverse modalităţi: procesiuni religioase, repararea sau construirea unor biserici sau troiţe, organizarea taberelor de muncă, a unor cantine şi magazine pentru muncitori etc.
 • Interzisă de guvemul liberal, Garda de Fier nu a ezitat să-1 asasineze pe primul-ministru I.G. Duca la 29 decembrie 1933. Peste un an, ea s-a legalizat sub numele „Totul pentru Țară”.
 • În deceniul al patrulea, într-un context favorabil (îngăduinţa autorităţilor, dezamăgirea unor largi categorii sociale faţă de politica guvernamentală, disensiunile dintre liberali şi naţional-ţărănişti), mişcarea legionară s-a aflat în ascensiune. La alegerile parlamentare din 1937 s-a situat pe locul al treilea, cu 15,58% din voturi.
 • Toate partidele politice au fost dizolvate prin decretul regal din martie 1938.
 • Comunismul
 • A fost reprezentat de Partidul Comunist din România, înfiinţat în 1921. Urmărea:
 • instaurarea dictaturii proletariatului,
 • lichidarea proprietăţii private asupra mijloacelor de producţie şi trecerea lor în proprietatea colectivă.
 • Acest partid nu a găsit aderenţă în România, din mai multe cauze:
 • numărul mic de militanţi,
 • ideile nerealiste din program,
 • puternicul sentiment de proprietate specific ţărănimii,
 • numărul relativ redus de muncitori.
 • fiind o secţie a Internaţionalei a III-a — Comunistă — (aflată în slujba Uniunii Sovietice), PCR a preluat o serie de idei care contraveneau intereselor naţionale (România-„stat multinaţional”) şi instiga la tulburări mai ales în Basarabia.
 • Acest partid a fost scos în afara legii în 1924. În anii ilegalității (1924-1944) influența sa a fost restrânsă, partidul având circa 1.000 de membri, cei mai mulți provenind din rândul minorităților naționale.

IV. Democraţia românească și contextul european

 • Prin adoptarea votului universal pentru cetăţenii de la 21 de ani în sus, România se asemăna cu Franţa, Anglia, Suedia, Italia, Grecia, Polonia şi era înaintea altor ţări: Olanda (vot de la 23 de ani), Austria (vot de la 24 de ani). Belgia, Germania, Nonvegia (vot de la 25 de ani). Danemarca (vot de la 30 de ani) etc.
 • În perioada 1918-1938, România a avut un regim democratic. În anii 1938-1940 regimul a fost de autoritate monarhică, iar între 1940-1944, unul de dictatură militară. Această evoluţie de la democraţie la autoritarism a caracterizat majoritatea statelor europene. În 1919 România se afla în rândul celor 28 ţări europene cu regim democratic, iar în 1940 se găsea în categoria celor 12 state cu regim dictatorial, alături de Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, URSS, Germania, Italia, Grecia, Turcia, Spania, Portugalia, Finlanda.
 • La sfarşitul celui de-al Doilea Război Mondial s-au înregistrat mutaţii majore în privinţa regimului politic. Statele din zona centrală şi de sud-est-europeană, trecute sub dominaţia sovietică, între care şi România, se supun unui regim totalitar, de extremă stângă, după modelul sovietic.
 • Anul 1989 nu a găsit toate ţările foste comuniste la acelaşi nivel de dezvoltare economică şi socială şi nici la acelaşi nivel de structurare a unor alternative politico-economice la regimul partidului unic.
 • România se caracteriza printr-o slabă coeziune socială, lipsa elementelor constitutive ale unei societăţi civile, rămânerea în urmă în materie de dezvoltare economică, un nivel de trai extrem de scăzut.
 • În decembrie 1989, românii s-au pronunţat fără echivoc pentru revenirea la valorile democratice: libertate, toleranţă, pluralism, respect faţă de lege, unitate în diversitate.
 • Aderarea României la NATO (2004) a însemnat aşezarea unei ancore de securitate.
 • Intrarea în Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007) a facilitat integrarea în structurile unui organism politic şi economic mondial, a marcat deschiderea unui nou stadiu istoric prin depăşirea tarelor trecutului şi orientarea spre viitor.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video – https://www.youtube.com/watch?v=OKlAlkGZmXI

Formarea popoarelor europene

Schița lecției de istorie „Formarea popoarelor europene” cuprinde contextul istoric al etnogenezei europene, criza imperiului roman, migrația popoarelor, regatele barbare și principalele grupuri de popoare rezultate în urma migrației în Europa. Lecția „Formarea popoarelor europene” poate fi utilă atât elevilor de clasa 9, cât și tuturor celor interesați de studiul istoriei.

I.Contextul istoric

§  Începând cu secolul III d.Hr. Europa este traversată de numeroase valuri de populații migratoare, fenomen istoric care va determina apariția unor noi popoare europene.

§  Romanii au numit aceste popoare din afara graniţelor Imperiului Roman „barbare”, deoarece nu cunoşteau civilizaţia romană.

§  Populațiile migratoare:

        – erau organizate în uniuni de triburi, conduse de căpetenii războinice;

        – pot fi clasificate după origine:

                › germanică: goţii (vizigoţi şi ostrogoţi), francii, anglo-saxonii, vandalii, longobarzii, normanzii;

                › asiatică: hunii, avarii, maghiarii;

                › slavă.

II. Criza Imperiului Roman

§  A izbucnit în anul 235, o dată cu asasinarea de către soldaţi a împăratului Severus Alexander.

§  Armatele din provincii au încercat să-şi impună propriul candidat în fruntea imperiului, pe fondul accentuării atacurilor barbarilor.

§  Generalii armatei romane s-au luptat pentru controlul Imperiului și și-au neglijat îndatoririle în prevenirea invaziilor.

Împăraţii Diocleţian, Constantin cel Mare şi Teodosius au căutat soluții pentru a salva Imperiul.

       – În anul 284 Dioclețian (284-305) a introdus Dominatul – o monarhie despotică de tip oriental în care suveranul se intitula Dominus et Deus, adică stăpân absolut și zeu.

        – Constantin cel Mare (306-337) a acordat libertate de exprimare creștinismului prin Edictul de la Milano din anul 313 și a întemeiat o nouă capitală la Constantinopol în anul 330.

         – Theodosius (379-395) a fost ultimul împărat care a condus întregul Imperiu. După moartea sa în 395, imperiul a fost împărțit în două state – Imperiul Roman de Apus și Imperiul Roman de Răsărit.

III. Sfârșitul Imperiului Roman de Apus

§  În anul 476 migratorii germanici conduşi de Odoacru îl detronează pe ultimul împărat al Romei, Romulus Augustulus.   Imperiul roman dispărea în partea sa occidentală, în timp ce în Orient el a rezistat invaziilor şi a supravieţuit până în 1453, când a fost cucerit de turci.

IV. Migrația popoarelor

§  Reprezintă mişcările de populaţii care s-au desfăşurat în sec. III-XIII.

§  Originea unora dintre populații se află în nordul și în estul Europei (popoarele germanice și slave), iar a celorlalte în Asia (huni, avari, bulgari, maghiari, arabi, turco-mongoli).

§Cauzele acestor deplasări de populații sunt multiple:

          – Probabil că aceste popoare s-au pus în mișcare sub presiunea altor migratori veniți dinspre Asia.

          – Migrația ar fi putut fi declanșată și de tentația bogățiilor din Imperiul Roman sau a unor pământuri nelocuite la marginea imperiului.

          – Alte cauze ar putea fi creșterea demografică și schimbările climatice.

§  Consecințele marilor migrații:

         – Etno-lingvistice – formarea de popoare și limbi noi;

         – Politice – formarea unor regate barbare;

         -Economice – decăderea vieții urbane și accentuarea procesului de ruralizare;

         – Sociale – apariția unei noi clase conducătoare.

§Primele valuri de popoare migratoare au afectat Imperiul Roman în secolele III – IV :

          – Vandalii – Gallia, Hispania, Nordul Africii;

          – Vizigoții –  invadează Roma în 410 sub conducerea lui Alaric, apoi se îndreaptă spre Gallia și Hispania;

          – Ostrogoții și longobarzii – Italia;

          – Francii Gallia;

          – Burgunzii – centrul Europei;

          – Alanii și suebii – N-V Peninsulei Iberice;

          – Anglii și saxonii – Britania.

Regatele barbare

          – Regatul vandalilor din Africa de Nord;

          – Regatul vizigoților din Spania;

          – Regatul ostrogoților din Italia;

          – Regatul anglo-saxonilor din Britania;

          – Regatul francilor din Gallia.

V. Etnogeneza europeană

§  Principala consecință a procesului de migrație a popoarelor a fost apariția unor popoare și limbi noi – etnogeneza europeană.

§  Elementele etnogenezei:

         – Substrat – autohtonii;

         – Strat – romanii;

         – Adstrat – migratorii.

Principalele grupuri de popoare rezultate în urma migrației:

         – Grupul romanic (italienii, francezii, spaniolii, portughezii și românii);

         – Grupul germanic (germani, olandezi, englezi, danezi, suedezi, norvegieni, islandezi);

         – Grupul slav (ruși, polonezi, cehi, slovaci, sloveni, ucrainieni, bulgari);

         – Grupul fino-ugric (maghiari, finlandezi, estonieni).

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video – https://www.youtube.com/watch?v=Gw4EmYo6AiE

Cum a apărut creștinismul? O istorie a bisericii creștine pe înțelesul copiilor

Schița lecției de istorie „Cum a apărut creștinismul? O istorie a bisericii creștine pe înțelesul copiilor” prezintă evoluția creștinismului în primele secole și cuprinde răspunsuri la întrebările: Ce este creștinismul? Care este spațiul istoric al apariției creștinismului? Cine este inițiatorul creștinismului? Care este mesajul lui Iisus? Cum s-a răspândit creștinismul? De ce i-au persecutat împărații romani pe creștini? Ce măsuri importante au luat împărații Constantin cel Mare și Teodosius în favoarea creștinilor?

Ce este creștinismul?

 • Este una din cele trei religii monoteiste contemporane, alături de iudaism și islam.
 • Considerând împreună catolicii, protestanții și ortodocșii sub eticheta globală de „creștini”, religia acestora este cea mai importantă din punct de vedere numeric, cu un număr de 2,4 miliarde de adepți.

Care este spațiul istoric al apariției creștinismului?

 • Creștinismul a apărut la începutul mileniului I în Palestina, teritoriu locuit de evrei, aflat la vremea respectivă sub stăpânire romană.

Cine este inițiatorul creștinismului?

 • Întemeierea creștinismului i se datorează lui Iisus Hristos, care s‑a născut la Betleem și a crescut într‑un mic oraș, numit Nazaret, din regiunea Galileea.
 • Viața sa este cunoscută pe baza Bibliei creștine (Noul Testament).
 • La vârsta de 30 de ani, Iisus a fost botezat în apa râului Iordan de Ioan Botezătorul, apoi a început să predice noua credință în Dumnezeu.

Care este mesajul lui Iisus?

 • Iisus le‑a transmis oamenilor să aibă credință în cuvântul și în voința lui Dumnezeu, să fie drepți, cinstiți, modești, să‑și iubească semenii și să respingă violența.
 • Mesajul lui Iisus a atras un număr mare de adepți.
 • Iisus intră în conflict cu preoții evrei, deoarece este considerat fiul lui Dumnezeu.
 • În același timp, el provoacă îngrijorarea romanilor, temători de posibilitatea izbucnirii unei revolte împotriva stăpânirii lor.
 • Aceste adversități conduc la moartea prin crucificare a lui Iisus.
 • Potrivit tradiției biblice, după trei zile, Iisus a înviat și după 40 de zile petrecute alături de apostoli s‑a înălțat la Ceruri.

Răspândirea creștinismului

 • După moartea lui Iisus, apostolii (ucenicii lui Iisus) au început să răspândească creștinismul,
  astfel că, treptat, acesta s‑a extins în toate provinciile romane.
 • Atrași de mesajul său simplu de iubire și speranță în viața veșnică, locuitorii Imperiului Roman au format primele comunități creștine. În fruntea unei comunități de creștini se află un episcop. Comunitatea tuturor credincioșilor dă naștere Bisericii creștine.
 • Deoarece respingeau cultul religios al împăratului și zeii romani, creștinii au fost persecutați timp îndelungat. Numeroși martiri și‑au pierdut viața pentru credința lor.

Creștinismul, religia Imperiului Roman

 • În anul 313, prin Edictul de la Milano, împăratul roman Constantin cel Mare a acordat
  creștinilor libertatea religioasă.
 • În anul 392 împăratul Teodosius I a hotărât ca Imperiul Roman să aibă o singură religie, cea creștină.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video – https://www.youtube.com/watch?v=xck08pBGWQI

Viața cotidiană în lumea romană – Schița lecției

I. Viața cotidiană

§  În lumea romană, viața cotidiană a variat în funcție de epocă.

§  Contau, de asemenea, categoria socială (patrician, plebeu, sclav), vârsta și sexul.

§  Ceea ce toți romanii aveau însă în comun era respectul pentru familie și pentru „virtuțile romane“ – norme și calități morale de care romanii trebuiau să țină seama de mici.

II. Familia romană

§  Baza societății romane a fost familia. Aceasta era numeroasă, pentru că reunea, sub același acoperiș, mai multe generații.

§  Puterea absolută era deținută de bărbatul cel mai în vârstă din familie – pater familias. Acesta avea drept de viață și de moarte asupra tuturor membrilor familiei – soție, copii, sclavi (mai ales în perioada monarhiei și a republicii), aranja căsătoriile copiilor și deținea toate bunurile familiei.

§ Rolul femeii era mai cu seamă acela de a se ocupa de casă și de copii (până la 7 ani).

§  Nu avea drepturi politice, dar putea ieși pe stradă neînsoțită și participa, alături de soțul ei, la jocuri, spectacole sau festivaluri.

§  În perioada imperiului, femeile dobândesc mai multe drepturi – ele pot deține proprietăți, iar în cazul divorțului își pot lua înapoi zestrea.

§  Augustus (27 î.Hr.–14 d.Hr.) s-a străduit să întărească legăturile familiale şi, prin urmare, virtuțile tradiționale romane. A încercat să diminueze numărul divorțurilor şi să crească natalitatea oferind ajutoare de stat familiilor cu mulți copii. Chiar a pus şi un impozit pe celibat, pentru a încuraja căsătoriile.

§ Soțiile unor împărați nu de puține ori au avut o mare influență asupra politicii romane.

         – De pildă, Livia Drusilla, soția lui Augustus, a fost un adevărat consilier pentru primul împărat roman. Ea avea aproape aceeaşi autoritate ca şi împăratul.

         – Un rol important în politica romană au avut şi două dintre soțiile împăratului Claudiu (41-54 d.Hr.), Messalina şi Agrippina, cea din urmă mama împăratuluI Nero (54-68 d.Hr.).

III. Educația

§  Educaţia copiilor avea ca scop însușirea unor deprinderi și cunoștințe practice și integrarea în societate, dar și să îi deprindă pe copii cu virtuțile romane: generozitatea, cumpătarea, cinstea, demnitatea, supunerea față de autoritate, disciplina, respectul față de muncă și iubirea pentru învățătură.

§  De la 7 ani, fetele și băieții romani (din clasele privilegiate) învățau să scrie, să citească și să socotească. Cei din familiile de rând se duceau la școală, cei ai patricienilor învățau acasă, cu un pedagog.

§  De la 12 ani, băieții din familiile patriciene învățau greaca, citeau din autori clasici, studiau matematică, geografie, istorie, retorică și oratorie, pentru a putea ține discursuri în public (majoritatea se pregăteau pentru o carieră politică sau juridică).

IV. Jocurile celor mici

§  Copiii romani aveau o mulțime de jucării.

        – Fetițele aveau păpuși din lut ars sau lemn și material textil, cu membre mobile, cărora le puteau schimba hainele, seturi de masă și obiecte de mobilier în miniatură, fabricate, după posibilitățile familiei, din lemn, ceramică, argint sau fildeș.

        – Băieții aveau săbii, care și cai de lemn, diferite tipuri de mingi și cuburi pentru construit.

        – Copiii (fete și băieți) se jucau cu cercuri pe care le rostogoleau cu ajutorul unui băț, săreau coarda sau se jucau de-a v-ați ascunselea.

V. Jocurile adulților

§  Timpul liber era ocupat de obicei de jocurile publice, organizate de stat sau de persoane particulare, pentru a sărbători victoriile și pentru distracție.

§  Puteau fi alergări de cai, curse de care, exerciții atletice, piese de teatru, lupte între animale, competiții navale, lupte de gladiatori.

§  Reprezentațiile se desfășurau în circuri, amfiteatre, la teatru, pe stadion sau în bazine amenajate special pentru simularea unor confruntări navale.

§ Jocurile reprezentau o parte importantă a vieții romanilor.

          – În primul rând, de o mare popularltate se bucurau jocurile cu gladiatori, sclavi puşi să lupte pe viață şi pe moarte pentru distracția publicului.

          – Pe lângă acestea, existau întrecerile sportive care se desfăşurau în circ, o arenă special creată pentru acestea.

          – Cel mai mare circ din Roma a fost Circus Maximus.

                  › Acolo se organizau, în special, întreceri de care trase de cai, lupte greco-romane sau alte jocuri războinice.

                  › Spectatorii pariau pe posibilul câştigător sau jucau zaruri, foarte populare.

VI. Teatrul și termele

§  O altă formă de petrecere a timpului liber era teatrul.

            – Romanii apreciau teatrul pe care, la fel ca multe alte lucruri, l-au împrumutat de la greci.

            – Foarte celebru a fost la Roma Teatrul lui Marcellus, unde se jucau piese greceşti sau piese scrise de autori romani, precum Titus Maccius Plautus sau Publius Terentius Afer.

§  Cei care voiau, pur şi simplu, să se relaxeze frecventau termele, băi publice.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube https://www.youtube.com/watch?v=3XZzTsnonEY

Tudor Vladimirescu și Revoluția de la 1821 – Schița lecției

I. Tudor Vladimirescu (1780-1821)

§  S-a născut în anul 1780 în satul gorjean Vladimiri, într-o familie de țărani liberi din Țara Românească.

§  A fost comandant de panduri și negustor.

§  A condus Revoluția de la 1821 din Țara Românească.

§  A elaborat cele două documente care alcătuiesc programul revoluției:

          – Proclamația de la Padeș;

          – Cererile norodului românesc.

II. Revoluția de la 1821

§ Se încadrează în mișcarea de emancipare a popoarelor din Balcani de sub dominația otomană.

§  Revoluția a început în ianuarie 1821 în nordul Olteniei (localitatea Padeș). 

§  Armata revoluționară formată din panduri s-a deplasat spre București, unde Tudor Vladimirescu a împărțit puterea cu un Comitet de Oblăduire format din boieri.

§  În acel moment, societatea secretă Eteria, condusă de Alexandru Ipsilanti, fiu al unui fost domn fanariot, a trecut în Moldova pentru a declanșa un război de eliberare a Greciei, ocupată atunci de turci.

§ Eteriștii doreau să transforme țările române într-o bază de atac împotriva otomanilor. Acest fapt ar fi oferit motive turcilor să intervină militar. De aceea, Tudor Vladimirescu nu a fost de acord cu planul eteriștilor.

§  Asprimea conducătorului revoluției, care îi pedepsea crunt pe cei care jefuiau populația, i-a îndepărtat pe panduri de Tudor. Din acest motiv, când eteriștii l-au capturat din tabăra de la Golești, pandurii nu au acționat în apărarea conducătorului lor, care a fost executat la Târgoviște (27 mai 1821).

§ Intervenţia militară a Imperiului Otoman va pune capăt ambelor mișcări revoluţionare.

§  Revoluția lui Tudor Vladimirescu a avut drept consecință imediată revenirea la domniile pământene (1822).

§  Mulți istorici consideră că Revoluția de la 1821 reprezintă momentul de început al istoriei moderne a românilor.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video a lecției pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=1Xfy-zzREN0

Românii între Orient și Occident. Conservatorism și modernizare – Schița lecției

I.Influența Orientului

Ø  În perioada fanariotă, la tronul Moldovei și al Țării Românești au fost numiți de către sultan 31 de domni, care au promovat cu precădere valorile și politica orientală.

Ø  Secolul fanariot a contribuit la orientalizarea societăţii românești operând o schimbare drastică în mentalitatea oamenilor, în vestimentaţie, comportament, preferinţe gastronomice.

Ø  Boierii purtau haine orientale, mâncau bucate gătite în felul turcilor, aveau mentalități specifice lumii orientale. Modelul de viață specific Orientului este transmis dinspre clasa privilegiată întregii societăți.

Ø  Aflate la confluența dintre Orient și Occident, Țările Române vor lua treptat contact cu elementele de modernizare.

II. Proiecte de modernizare

Ø  Încă din perioada fanariotă, pe lângă memoriile boierilor care solicitau înlăturarea domniilor fanariote, au fost elaborate și alte proiecte care vizau forma de guvernare, introducerea sistemului separației puterilor în stat sau dezvoltarea economică a principatelor.

                       – În 1769 Mitropolitul Gavriil Callimachi al Moldovei propune instaurarea unei republici aristocratice care să fie condusă de către 12 mari boieri.

                   – În 1802, Dumitrache Sturdza redactează un proiect pe care îl intitulează Plan sau o formă de oblăduire republicească aristodemocraticească, propunând ca formă de guvernământ republica, condusă de boieri grupați în trei divanuri, pe baza principiului separării puterilor în stat.

                       – În 1817 – 1818, Iordache Rosetti-Roznovanu redactează opt proiecte în care propune ca domnia să fie o instituție cu rol redus, iar puterea în stat să fie încredințată Adunării obșești și unui divan, ambele formate din boieri.

Ø  Ca urmare a revoluției conduse de Tudor Vladimirescu, sultanul a hotărât revenirea în anul 1822 la domniile pământene (în Țara Românească, Grigore Dimitrie Ghica; în Moldova, Ioniță Sandu Sturdza).

Ø După 1822, proiecte de modernizare a întocmit boierimea mică și mijlocie, sub influența valorilor politice occidentale.

               – Ionică Tăutu redactează la Iași, în anul 1822, Constituția cărvunarilor, conform căreia conducerea statului trebuia asigurată de un domn pământean cu puteri limitate, ajutat de un Sfat domnesc cu puteri sporite. Proiectul mai susținea autonomia față de Poartă, dar și principii moderne pentru organizarea administrativă, ecleziastică și judecătorească, militând totodată pentru acordarea de drepturi și libertăți cetățenești.

– Boierul Ion Câmpineanu, conducătorul partidei naționale din Țara Românească, redactează în 1837 – 1838 două proiecte: Actul de unire și independență și Osăbitul act de numire a suveranului românilor.    Primul proiect făcea referire la înlăturarea suzeranității otomane și a protectoratului rusesc, la unirea românilor și la domnia ereditară. În al doilea proiect se propunea o monarhie ce respectă constituția și garantarea drepturilor și libertăților cetățenești.

Ø  Proiectele politice de modernizare elaborate de boierimea mică și mijlocie au fost însă în opoziție cu dorințele marilor boieri, obișnuiți cu privilegiile din perioada fanariotă.

III. Pacea de la Adrianopol

Ø  În 1828, a izbucnit un război între Rusia și Imperiul Otoman. O parte din acțiunile militare s-au desfășurat în Moldova și Țara Românească. Pacea s-a încheiat la Adrianopol, în 1829.

Ø  În privința celor două țări române s-au hotărât următoarele:

                  – intrarea principatelor sub protectoratul rusesc, rămânând sub suzeranitatea otomană;

                  – raialele (Giurgiu, Turnu, Brăila) au fost date înapoi principatelor;

                  – ridicarea monopolului otoman asupra comerțului;

                  – redactarea unor Regulamente Organice, pe baza cărora urmau să fie guvernate Țara Românească și Moldova.

Ø  Prin acest tratat scădea considerabil influența Imperiului Otoman în Principatele române.

IV. Regulamentele Organice

Ø   Au fost elaborate în timpul ocupației militare ruse în principate (1828 – 1834).

Ø  Au fost redactate de către două comisii de boieri munteni și moldoveni, sub supravegherea consulului general rus Pavel Kiseleff. Au avut rol constituțional.

Ø  Au intrat în vigoare la 1 iulie 1831 în Țara Românească și la 1 ianuarie 1832 în Moldova.

Ø  Pentru prima dată în spațiul românesc se punea în aplicare principiul modern al separării puterilor în stat.

             – Puterea executivă aparținea domnului, ales de Adunarea Obștească Extraordinară, și Sfatului administrativ;

             – Puterea legislativă era deținută de Adunarea Obștească;

             – Instanța supremă judecătorească era Înaltul Divan Domnesc.

Ø  Regulamentele mai prevedeau:

             – reorganizarea învățământului;

             – reînființarea armatei naționale;

             – unificarea impozitelor;             

– desființarea vămilor interne.

V. Conservatorism și modernizare

Ø  Conservatorismul a continuat să se manifeste mai cu seamă în rândul boierilor din generația vârstnică și în rândul țăranilor (cei din urmă lipsiți de posibilitatea de a fi la curent cu noutățile venite din Apus). Cu toate acestea, drumul spre modernizare nu a mai putut fi oprit.

           – Se dezvoltă învățământul în limba română; au fost editate primele ziare românești;

           – A crescut numărul de așezări urbane; s-au construit șosele moderne; s-au modernizat porturile;

           – Din ce în ce mai mulți tineri au studiat în străinătate, la școli din Germania sau Franța. Aici, ei au învățat modul de viață specific Occidentului. „Boierimea și burghezia, ce abia se năștea, adoptă cu patimă într-o singură generație îmbrăcămintea, purtările și ideile Occidentului, pregătind totodată revoluția viitoare. Între 1800 și 1848, Țările Române trec, dintr-odată, de la Evul Mediu la perioada contemporană”. (Neagu Djuvara)

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=95hAtpLHaMM

Rromii – De la robie la emancipare. Schița lecției

I. Care este originea rromilor?

Ø  Rromii sunt originari din India. Spre această concluzie ne îndreaptă studiul limbii lor, care este înrudită cu limbile vorbite în centrul și nord-vestul Indiei. Ei au început să migreze spre vest, în mai multe etape în secolele IX-XI.

Ø  Migrația lor a fost determinată atât de invaziile unor conducători afghani, cât și de lipsa resurselor în urma unor ani mai secetoși.

Ø  În secolul XI ei erau prezenți în Imperiul Bizantin. Aici au primit, se pare, numele de „țigani”, dintr-un cuvânt grecesc care înseamnă „de neatins” („athinganoi”).

Ø  Cuvântul rrom (sau rom) vine din limba sanscrită și înseamnă om, bărbat.   Din Imperiul Bizantin, rromii s-au răspândit în întreaga Europă.

II. Rromii în istorie

Ø  Prima menţiune a rromilor în documente datează din anul 1385, când domnitorul Ţării Românești dăruiește mănăstirii Tismana, între alte bunuri, „40 de sălașe de aţigani”. Sălașele („corturile”) erau niște așezări alcătuite din adăposturi rudimentare în care trăiau câteva familii de rromi.

Ø  În Moldova prezenţa rromilor este menţionată prima dată în anul 1428, în timpul domnitorului Alexandru cel Bun.

Ø  În Transilvania rromii au ajuns fie din Ţara Românească, fie pe un traseu care venea direct din Peninsula Balcanică.

Ø  Cu privire la numărul familiilor de rromi din lumea românească, în perioada Evului Mediu, nu avem niciun fel de informaţii documentare.

III. Care a fost statutul rromilor în Evul Mediu?

Ø  Statutul rromilor a fost cel de robi, adică de dependență totală față de stăpâni.

Ø  Ei erau robii domniei, ai mănăstirilor sau ai boierilor.

Ø  Cei ai domnului și-au continuat modul de viață seminomad, ceilalți erau stabiliți la marginea satelor românești sau în propriile sate, numite „sălașe”.

Ø  Rromii, mai ales cei care aparțineau boierilor, erau supuși la tot felul de nedreptăți și abuzuri din partea stăpânilor.

IV. Care erau ocupațiile tradiționale ale rromilor?

Ø  Rromii erau meșteșugari pricepuți, vestiți în tot spațiul românesc. Ei:

         – prelucrau aurul și argintul (aurarii sau zlătarii) pe care-l extrăgeau din nisipul râurilor;

          – fabricau vase din aramă (căldărarii), unelte din fier (fierarii) și obiecte din lemn (lingurarii).

Ø  Mulți dintre rromi erau cunoscuți pentru talentul muzical și erau lăutari.

V. Ce schimbări a adus Epoca Modernă?

Ø  În secolul al XIX-lea, intelectualii și patrioții români care își făcuseră studiile în Occident și-au dat seama că starea de robie a rromilor reprezenta o situație de neacceptat.

Ø  Sub influența lor au fost luate măsuri care, în decurs de câteva decenii, au dus la eliberarea rromilor. Acest efort a început cu eliberarea rromilor aparținând mănăstirilor.

Ø  Proclamația de la Islaz din 1848 prevedea „desrobirea țiganilor prin despăgubire”.   Rromii sunt eliberați în urma mai multor acte date de domnii Moldovei și ai Țării Românești. Ultimul act a fost emis de către domnul Țării Românești, Barbu Dimitrie Știrbey (1856). Cu toate acestea, ei au rămas cu o stare materială precară, victime ale prejudecăților de tot felul.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=dJJn-svO_Fc

Statul Roman – Expansiunea. Apogeul. Decăderea – Schița lecției

Statul roman a cunoscut trei forme de organizare: regatul, republica și imperiul.

Roma regală (753–509 î.Hr.)

Ø  De la întemeiere și până în anul 509 î.Hr., Roma a fost condusă de șapte regi.

Ø  Romulus este considerat de istorici primul dintre aceștia.

Ø  Regele avea atribuții militare și religioase.

Ø  Un rol important în conducerea Romei îl avea Senatul.

Roma republicană (509-27 î.Hr.)

Ø  În anul 509 î.Hr., romanii au adoptat, ca formă de organizare a statului, republica. Aceasta era condusă de:

         › Senat (cea mai importantă instituție politică);

         › Magistrați (în fruntea lor se aflau doi consuli aleși anual);

          › Adunările poporului (numite Comiții).

Ø  Senatul era format din 300 de membri proveniți din rândul patricienilor, conducători ai familiilor fondatoare ale Romei.

Ø  Locuitorii de rând, plebeii, erau oameni liberi, sosiți la Roma după întemeierea cetății, care au primit drepturi politice începând din secolul al V-lea î.Hr.

Ø  Sclavii, femeile și copiii nu aveau drepturi politice.

Imperiul Roman (27 î.Hr.– 476 d.Hr.)

Ø  Primul împărat roman a fost Octavian Augustus (27 î.Hr. – 14 d.Hr.).

Ø  Împăratul avea atribuții politice, militare și religioase. El era ajutat în conducerea statului:

               › de un Consiliu format din sfetnicii apropiați ai împăratului;

              › de Senat, a cărui importanță a scăzut cu timpul.

Războaie și expansiune teritorială. Apogeul statului roman

Ø  Romanii au purtat războaie frecvente. Ei au învins mai întâi populațiile din centrul și din sudul Italiei (sabini, samniți, etrusci, greci), apoi au trecut la cucerirea unor teritorii tot mai îndepărtate.

Ø  Cele mai grele războaie au fost însă cele trei războaie punice, purtate cu cartaginezii din nordul Africii.

Ø  Teritoriile cucerite au devenit provincii romane (Galia, Macedonia, Grecia, Siria, Egiptul).

Ø  Ca urmare a expansiunii teritoriale, statul roman a stăpânit provincii aflate pe trei continente (Europa, Asia și Africa).

Decăderea statului roman

Ø  Începând din secolul al III-lea d.Hr., Imperiul Roman s-a confruntat cu numeroase dificultăți:

             › împărații aveau tot mai puțină autoritate;

             › activitățile economice au început să decadă;

             › granițele erau atacate de popoarele migratoare. Acestea au ocupat teritorii romane și au atacat orașele, inclusiv Roma.

Ø  În anul 330 d.Hr. împăratul Constantin cel Mare a mutat capitala imperiului în Orient, în orașul  Constantinopol.

Ø  În anul 395, împăratul Teodosius a împărțit statul în Imperiul Roman de Apus și Imperiul Roman de Răsărit.

Ø  În anul 476, istoria Imperiului Roman de Apus a luat sfârșit în urma cuceririi Romei de către migratorii germanici.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=09jwkyM8Ddw

Comunismul și nazismul. Schița lecției de istorie

Schița lecției de istorie „Comunismul și nazismul” cuprinde apariția și evoluția celor două regimuri totalitare din secolul XX – comunismul în Rusia (conducători Lenin și apoi Stalin) și nazismul în Germania (conducător Adolf Hitler). Sunt prezentate caracteristicile celor două regimuri politice și influența lor nefastă asupra vieții oamenilor.

Comunismul

 • a fost un regim politic totalitar, de extremă-stânga;
 • a fost instaurat pentru prima dată în Rusia, la sfârșitul anului 1917;
 • sub conducerea lui Vladimir Ilici Lenin, comuniștii au preluat puterea, pe fondul greutăților provocate de război, promițând încheierea acestuia și soluții pentru ieșirea din criză;
 • familia țarului Nicolae al II-lea a fost asasinată;
 • numele statului a fost schimbat în Uniunea Sovietică, iar mai târziu în Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS);
 • din 1922, funcția de secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a revenit lui Iosif Visarionovici Djiugașvili (Stalin), care a instituit treptat o dictatură personală;
 • mijloacele de producție (fabrici, mine, ateliere, magazine etc.) au fost trecute în proprietatea statului, care a impus un control total asupra economiei;
 • s-a trecut la industrializare forțată, centralizare economică și o planificare pe 5 ani („cincinal”);
 • în agricultură a fost realizată colectivizarea, țăranii fiind obligați să se asocieze în gospodării agricole colective;
 • peste 10 milioane de oameni au murit în perioada interbelică în URSS, din cauza foametei, a execuțiilor și a deportărilor.

Comunismul sovietic s-a caracterizat prin:

 • teroare (execuții și procese publice, deportări);
 • lagăre de muncă forțată (Gulag);
 • cenzură;
 • cultul personalității lui Stalin, căruia îi erau atribuite calități supraomenești;
 • dictatura proletariatului (muncitorilor).

Nazismul

 • după Primul Război Mondial, în Germania a fost instaurat un regim democratic, prin Republica de la Weimar (1919);
 • problemele generate de criza economică declanșată în 1929 au determinat instalarea la putere (1933) a lui Adolf Hitler și a Partidului Național Socialist al Muncitorilor din Germania (prescurtat Partidul Nazist);
 • Hitler a instaurat un regim totalitar, bazat pe partidul unic și pe cenzură;
 • a fost menținută proprietatea privată asupra mijloacelor de producție, dar sub un control strict al statului;
 • proclamat Führer („Conducător”), Hitler promitea revanșa pentru pierderile suferite în urma Primului Război Mondial și renașterea Germaniei ca putere mondială;
 • prin politica sa, regimul nazist și liderul său absolut, Adolf Hitler, au declanșat al Doilea Război Mondial.

Nazismul s-a caracterizat prin:

 • doctrină rasistă, potrivit căreia germanii erau o rasă superioară;
 • antisemitism (ura față de evrei);
 • disprețul față de alte popoare, considerate inferioare;
 • anticomunism.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video a lecției pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=0FIyWVMPxdE

Ce a fost Holocaustul?

Schița lecției de istorie „Ce a fost Holocaustul?” cuprinde definiția Holocaustului, cine au fost victimele acestui genocid, rolul ghetourilor și a lagărelor de exterminare în cadrul politicii antisemite a naziștilor, crimele înfăptuite la Auschwitz, Dachau, Buchenwald și o prezentare succintă a Holocaustului în România, cu pogromurile de la București și Iași.

Holocaustul – genocid împotriva umanității

Holocaustul:

 a fost cel mai mare genocid din istoria omenirii;

 a însemnat persecutarea și exterminarea fizică a evreilor, efectuată de naziștii și fasciștii europeni începând cu anii ’30 ai secolului al XX-lea și pe toată durata celui de-al Doilea Război Mondial.

În afara evreilor, victime ale naziştilor au fost și opozanţi ai regimului, romi, germani cu dizabilităţi psihice sau fizice, homosexuali, prizonieri de război, dizidenți religioși (adepți ai altor religii decât cea a majorității).

Deși practicată sistematic în aproape toate teritoriile ocupate sau controlate de nazişti, uciderea evreilor s a concentrat mai ales în Europa Centrală şi de Est, unde, în 1939, trăiau peste şapte milioane de evrei.

Așa zisa soluție finală a reprezentat apogeul politicii antisemite (împotriva evreilor) promovată de regimul nazist.

Ghetouri și lagăre

• În punerea în aplicare a politicii antisemite, naziștii au folosit ghetourile și lagărele.

Ghetourile

 erau cartiere destinate exclusiv evreilor în timpul persecuțiilor naziste în țările ocupate de hitleriști, pe care aceștia nu aveau permisiunea de a le părăsi;

 cel mai mare ghetou al evreilor a fost în Polonia, la Varșovia, și găzduia peste 400 000 de evrei.

Sistemul de lagăre cuprindea lagăre de concentrare, lagăre de muncă și, după adoptarea soluției finale, lagăre de exterminare.

lagărele de concentrare localizate mai ales în Germania, erau centre de detenţie, de muncă forțată şi pentru uciderea unor grupuri mici, de exemplu lagărele de la Dachau şi Belsen.

lagărele de muncă forţată au fost înfiinţate în toate ţările ocupate de Germania, cu scopul de a exploata prin muncă prizonierii de război.

lagărele de exterminare apărute după 1942, mai cu seamă pe teritoriul Poloniei ocupate, erau adevărate fabrici ale morții (chiar 6.000 de morți pe zi la Auschwitz). Moartea era cauzată și de înfometare, boli și extenuare.

 În multe lagăre s au efectuat experimente medicale pe deţinuţi, precum cele din lagărele de la Auschwitz, Dachau, Buchenwald.

Holocaustul în România

• A fost procesul de discriminare, deportare și exterminare a evreilor aflați în teritoriile controlate de statul român între anii 1937 și 1944, cât și a evreilor cu cetățenie română, majoritatea din Transilvania de Nord, aflați în afara granițelor.

• În teritoriile controlate de statul român, Holocaustul a început cu promulgarea primelor legi restrictive anti-evreiești ale guvernului Octavian Goga și s-a sfârșit cu lovitura de stat de la 23 august 1944, când România a încetat colaborarea cu Puterile Axei.

Cele mai importante acțiuni împotriva evreilor au fost:

 • Pogromul de la Bucureşti, 21-23 Ianuarie
 • 1941 Pogromul de la Iaşi, 28 Iunie – 6 Iulie 1941
 • Deportările în Transnistria, 1941-1942

Vă recomand să urmăriți și prezentarea pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=58tNFJic8pY

Cetățean și stat în democrație și totalitarism

Perioada interbelică
– a fost una a contrastelor în privința relației dintre stat și cetățean;
– a fost dominată de confruntarea dintre regimurile democratice și cele totalitare.

Într-un regim democratic cetățenii exercită un control asupra conducătorilor, pe care îi pot schimba prin vot.
Într-un regim totalitar cetățenii pierd controlul asupra puterii. Ei nu mai pot schimba prin vot conducerea, deoarece nu mai există alegeri libere.

Regimurile democratice se caracterizează prin:
– separarea puterilor în stat (executivă, legislativă, judecătorească);
– pluralism politic (mai multe partide);
– alegeri libere;
– drepturi și libertăți garantate și respectate.

Regimurile totalitare se bazează pe:
– concentrarea puterii în mâna unui partid sau conducător;
– controlul statului asupra individului și a vieții sale private;
– partid unic;
– îngrădirea drepturilor și libertăților.

Regimuri politice democratice
Marile democrații liberale ale perioadei au fost: Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Franța.
Regimuri democratice au mai funcționat, în perioada interbelică, în țările nordice (Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca), dar și în Elveția, Cehoslovacia, Iugoslavia, România.

Regimuri politice totalitare:
– fascismul – în Italia (conducător: Benito Mussolinii);
– nazismul – în Germania conducător: (Adolf Hitler);
– comunismul – în Rusia (conducător Stalin).

Regimuri totalitare (dictatoriale) au existat și în alte state:
– în Portugalia (regimul lui Salazar);
– în Spania (generalul Franco);
– în Ungaria și Grecia.

Democrația românească interbelică

În perioada interbelică, România era monarhie constituțională de tip democratic. Viaţa politică s-a caracterizat prin:
– separarea puterilor;
– existența mai multor partide;
– exercitarea drepturilor și libertăților.
A contribuit la aceasta adoptarea unui şir de reforme democratice, cum ar fi:
– introducerea votului universal (în 1918);
– reforma agrară (în 1921);
– adoptarea unei noi constituții (în 1923).
În anul 1938 însă, viaţa politică din România a suferit schimbări radicale prin înlăturarea sistemului democratic și introducerea regimului autoritar al regelui Carol al II-lea.

Concluzie
Uniunea Sovietică, Italia și Germania sunt statele în care s­au desfășurat experimente extreme în relația stat-­cetățean.
Deși păreau la început atractive, acestea au dus, în cele din urmă, la cele mai mari tragedii din istorie, ce au afectat, într­-o formă sau alta, întreaga populație a planetei.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea pe Youtube https://www.youtube.com/watch?v=OYgWeCF6r8k

Frumos și cunoaștere în lumea greacă. Schița lecției

Modele și valori în educație

Caracteristici generale
– Civilizația europeană de astăzi îşi are în mare măsură originea în lumea greacă.
– Aici au fost inventate democrația, literatura, teatrul ori știința.
– Ideile grecilor despre artă au dominat lumea europeană timp de peste 2.000 de ani.
– Grecilor le-au plăcut poveștile și legendele cu eroi și zei, și au creat o mitologie bogată.
– Strategiile de educație din fiecare polis au apărut și au evoluat potrivit cadrului politic adoptat de fiecare polis.
– Există două modele de educație, educația spartană și cea ateniană.

Educația spartană

 • Întregul proces de educare a tinerilor spartani era determinat de nevoia statului de a avea o armată bine organizată şi disciplinată, necesară menținerii în ascultare a populaţiei supuse, şi pentru impunerea supremației Spartei față de celelalte cetăţi greceşti.
 • În acest fel, întreaga educaţie avea un caracter militar, urmărindu-se la fiecare tânăr dezvoltarea forței, curajului şi îndrăznelii.
 • Încă de la naştere, copiii erau examinaţi pentru a se descoperii eventuale malformații ce i-ar fi făcut inapţi pregătirii miitare.
 • Cei cu defecte erau aruncaţi în prăpăstiile Muntelui Taiget, ceilalţi erau lăsaţi în grija mamelor până la 7 ani, după care erau preluaţi de stat şi, sub stricta supraveghere a unui instructor, erau deprinşi până la vârsta de 20 de ani cu traiul auster şi arta de a lupta.
  La 20 de ani, spartanii deveneau cetățeni-soldați, intrau în armată, în care slujeau până la 60 de ani, neavând voie să locuiască cu familia decât în anumite zile.
 • Fetele erau antrenate pentru alergare, aruncarea discului şi suliței, ele având rolul de apărare a gospodăriei când spartanii erau plecaţi la război.

Educația ateniană


– Și la Atena copiii sunt crescuţi până la șapte ani în familie. Băieţii erau lăsaţi în grija mamelor, după care începeau școala, în timp ce fetele rămâneau acasă, unde învățau scrisul, cititul, socotitul, să cânte şi să danseze, să coasă şi să întreţină casa. Educaţia lor era subordonată rolului de mamă şi soţie.
– Sub supravegherea unor pedagogi, până la 12 14 ani, băieţii urmau să deprindă scrisul şi cititul, socotitul, gramatica şi muzica. Studiau poemele lui Homer, care îi învățau despre zei și eroi, despre religie și morală.
– După 14 ani, exerciţiile fizice trec pe primul plan al educaţiei, în locuri special amenajate, numite palestre. La 16 ani, instruirea tânărului era în linii mari terminată. Copiii celor mai săraci începeau să muncească, iar ceilalţi, mai bogaţi, urmau 2 ani de studii filosofice în şcoli.
– Între 18 şi 20 de ani, se făcea un fel de şcoală militară, efebia, care-l transforma pe adolescent în bărbat, unii pregătindu-se pentru viaţa publică, alţii pentru cariera armelor. Ei nu erau obligaţi să locuiască în cazărmi, ci doar să se prezinte la ora stabilită la locul de adunare; în restul timpului erau liberi. Încheierea acestui stagiu era urmată de integrarea lor în corpul cetăţenesc al Atenei.

Stilurile artei grecești. arta plastică greacă

Arhitectura:
Arta greacă este strâns legată de religie, adresându-se deopotrivă credinței, spiritului și privirii.
Monumentul arhitectural caracteristic pentru arta greacă este templul.
Cele mai cunoscute temple sunt Partenonul și Erehteionul, construite pe Acropola Atenei, dar și Templul Artemizei din Efes, una dintre cele șapte minuni ale lumii antice.
În funcție de aspectul coloanelor, templele erau construite în stil doric, ionic sau corintic.

Sculptura:
Miron, reprezintă corpul în mișcare (Discobolul);
Fideeas, lucrează statui în fildeș și aur (Athena Parthenos și Zeus din Olimpia);
Policlet, reprezintă forța fizică și morală a omului (Doriforul sau Purtătorul de lance);
Praxiteles, înfățișează armonia și frumusețea corpului uman (Afrodita din Cnidos);
Lisip, creează portretul (bustul lui Alexandru Macedon).

Pictura
Pictura Greciei antice poate fi cunoscută datorită ceramicii pictate.
Vasele erau împodobite cu scene mitologice, jocuri publice și episoade din poemele homerice, pictate cu figuri roșii pe fond negru sau, mai târziu, cu figuri negre pe fond roșu.

Știința
Cercetările științifice ale grecilor antici au contribuit la dezvoltarea cunoașterii umane.
S-au evidențiat:
› Pitagora și Arhimede în matematică și fizică;
› Herodot și Tucidide în istorie;
› Hipocrat în medicină;
› Platon, Aristotel și Socrate în filosofie.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=BgKPOTNfgPY

Constantin Brâncoveanu. Dimitrie Cantemir – Schița lecției

Contextul internațional
La sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea se manifestă:
• Declinul Imperiului Otoman (înfrânt sub zidurile Vienei în 1683);
• Ascensiunea Rusiei și Austriei (Imperiul Habsburgic).

Situația politică a Moldovei și a Țării Românești
• Se aflau sub suzeranitatea Imperiului Otoman;
• Erau amenințate de expansiunea puterilor creștine.

Constantin Brâncoveanu
• A fost domnul Țării Românești între anii 1688 și 1714;
Pe plan intern:
 domnia lui a reprezentat o perioadă de progres economic și cultural, de modernizare a instituțiilor, de reformare a sistemului fiscal;
 în cultură pătrund elemente occidentale și se estompează cele orientale;
 sunt construite școli, edificii laice și ecleziastice, numele domnitorului ajungând să fie dat unui stil artistic.
Pe plan extern:
 a dus o politică de echilibru între Imperiul Otoman, căruia îi era vasal, și Austria, a cărei expansiune ajunsese până la hotarele Țării Românești;
 politica lui prudentă a urmărit menținerea autonomiei țării în competiția dintre marile puteri.
• Intrigile unor boieri și bogățiile sale, care stârneau invidia turcilor, l-au pierdut pe Constantin Brâncoveanu. Pe 15 august 1714, chiar în ziua în care împlinea 60 de ani, Brâncoveanu a fost ucis la Istanbul, împreună cu cei 4 fii ai săi.

Dimitrie Cantemir
• A fost domnul Moldovei între anii 1710 și 1711; a fost un mare cărturar (scriitor, filosof, istoric, geograf), membru al Academiei de Științe din Berlin;
Pe plan intern:
 a dus o politică de modernizare a instituțiilor;
 a realizat o reformă fiscală;
 a sprijinit Biserica Ortodoxă;
 a reorganizat armata.
Pe plan extern:
 a încheiat o alianță cu țarul Petru la Luck (în 1711).
 tratatul recunoștea hotarele străvechi ale Moldovei de la Dunăre și mare.
 domnia devenea ereditară în familia lui Dimitrie Cantemir, iar Moldova era pusă sub protecția țarului;
 trupele aliate ale Moldovei și Rusiei au fost însă învinse de otomani la Stănilești (în 1711).
Dimitrie Cantemir s-a refugiat în Rusia, unde rămâne până la moartea sa, în anul 1723.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=lW0XM1JJ6Ag

Regimul fanariot în Țările Române

DE LA DOMNII ROMÂNI LA CEI FANARIOȚI

– După domniile lui Constantin Brâncoveanu și Dimitrie Cantemir, otomanii nu mai aveau încredere în domnii români din cauza tendinței acestora de a stabilii alianțe cu state creștine. De aceea, otomanii au introdus un nou regim, cunoscut în istorie ca „regimul fanariot”, deoarece în cadrul acestuia mulți domni au fost greci, originari din cartierul Fanar din Istanbul.

– Domniile fanariote sunt inaugurate în 1711 în Moldova și în 1716 în Țara Românească. Ele durează în ambele principate până în 1821.

– Domnii fanarioți erau considerați dregători otomani. Ei au fost executanți fideli ai ordinelor primite de la Istanbul.

TRĂSĂTURI ALE REGIMULUI FANARIOT

– Domnitorii erau numiți direct de către sultan.
– Reducerea puterii militare a celor două Țări Române. Domnul nu mai avea oaste proprie, ci numai o gardă personală și mici unități de menținere a ordinii în țară.
– Creșterea obligațiilor financiare ale Țării Românești și Moldovei față de Imperiul Otoman.
– Creșterea fiscalității (diversificarea dărilor și înmulțirea lor).
Țara Românească și Moldova suferă pierderi teritoriale:
– în perioada 1718-1739, Oltenia este ocupată de austrieci;
– în 1775, partea de nord a Moldovei (numită de austrieci Bucovina) a fost anexată Imperiului Habsburgic;
– în 1812, teritoriul dintre Prut și Nistru al Moldovei (Basarabia) a fost ocupat de ruși.
– Cu toate acestea, atât Țara Românească, cât și Moldova, și-au păstrat individualitatea statală și nu au devenit provincii otomane.

DOMNI FANARIOȚI REPREZENTATIVI

– Primul domn fanariot numit de către sultan a fost Nicolae Mavrocordat, mai întâi în Moldova (1711), apoi în Țara Românească (1716).
– Unii domni fanarioți, influențați de ideile iluministe și de practicile despoților luminați, vor iniția o serie de reforme cu caracter social, economic, administrativ, juridic și cultural, în direcția modernizării principatelor.


Constantin Mavrocordat a făcut mai multe reforme:
– reforma administrativă introducea salarizarea dregătorilor;
– reforma fiscală înlocuia toate impozitele cu unul singur, anual, ce urma să fie plătit în patru rate;
– reforma socială prin care desființa șerbia sau legarea de glie a țăranilor.

Alexandru Ipsilanti
– a reorganizat Academia Domnească de la Sfântul Sava.
– cea mai semnificativă realizare a fost în domeniul justiției, prin redactarea unui cod de legi, Pravilniceasca condică (1780). A fost primul cod de legi din perioada fanariotă, ce va fi aplicat în Țara Românească până în anul 1818.

Contribuții la modernizarea dreptului au avut și alți domni fanarioți:
Scarlat Callimachi, în Moldova, elaborează Codul Callimachi (1817)
Ioan Caragea, în Țara Românească, redactează Legiuirea Caragea (1818).

ÎNCHEIEREA DOMNIILOR FANARIOTE

– După Revoluția de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, partida națională își îndeplinește obiectivul, înlăturarea domniilor fanariote.

– În 1822, Poarta revine la domniile pământene, prin numirea în Moldova a lui Ioniță Sandu Sturdza și a lui Grigore Dimitrie Ghica în Țara Românească.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video – https://www.youtube.com/watch?v=cLLVJWxPJQs

Poporul român – Popor romanic

Poporul român este un popor romanic.

Asta înseamnă că românii au origine romană și vorbesc o limbă ce derivă din limba latină. Limba română este o limbă romanică, pentru că fondul principal de cuvinte și structura ei gramaticală sunt de origine latină. Influenţele slave nu i-au schimbat acest caracter.

Când s-a format poporul român?

Perioada de formare a poporului român este una îndelungată, plecând de la primele contacte ale dacilor cu romanii, secolul I înainte de Hristos, și se termină cu secolul al VIII-lea după Hristos.

Unde s-a format poporul român?
Poporul român s-a format pe ambele maluri ale Dunării, în aria romanității orientale. Spațiul fostei provincii romane Dacia a fost un nucleu al etnogenezei românești.

Ce elemente au constituit baza formării poporului român?
a. Substratul traco-dacic. Este vorba depopulația cucerită de romani în decurs de mai multe secole și care ocupa nordul Peninsulei Balcanice și Dacia. În urma procesului de romanizare, treptat, autohtonii își foloseau tot mai rar limba și o învățau pe cea latină. Încă se păstrează cuvinte din limba pe care o vorbeau înainte de cucerirea romană.

b. Stratul roman (latin). La toate popoarele romanice elementul latin a fost cea mai importantă componentă. Limbile romanice sunt urmașele limbii latine. În limba română, cea mai mare parte a vocabularului provine din limba latină (circa 60 la sută din fondul principal de cuvinte).

c. Adstratul slav. În formarea poporului român, slavii au jucat rolul pe care germanii l-au avut în formarea celorlalte popoare romanice. La nord de Dunăre, slavii au fost asimilați în câteva sute de ani de populația locală. Ei au avut însă o influență importantă în formarea poporului român și a limbii române. Limba română s-a îmbogățit cu un număr mare de cuvinte din limba slavă (circa 20 la sută din vocabular).

Există mai multe ramuri ale poporului român, la nord și la sud de Dunăre. La sud de Dunăre populația romanică s-a slavizat. Totuși, românii au supraviețuit sub forma unor „insule” alcătuite din aromâni, meglenoromâni și istroromâni. Aceștia viețuiesc în statele din Peninsula Balcanică (Grecia, Macedonia, Bulgaria, Albania, Croația.

Controverse
De-a lungul istoriei, romanitatea românilor a fost pusă la îndoială, mai ales atunci când românii din Transilvania, aflată sub stăpânire habsburgică, și mai apoi austro-ungară, și-au cerut drepturile naționale, aducând ca dovezi vechimea și continuitatea de locuire în spațiul românesc. Printre contestatarii romanității românilor sunt Franz Sulzer și Robert Roesler, care au susținut că poporul român s-a format la sud de Dunăre, de unde ar fi migrat către nord în secolul al XIII-lea. Teoriei imigraționiste i-au răspuns istorici români precum A.D. Xenopol și Bogdan Petriceicu Hașdeu, care au argumentat științific netemeinicia acestei teze, susținând teoria continuității, bazată pe dovezi ce atestă originea latină și continuitatea de locuire a românilor.

Argumente care susțin teoria imigraționistă
– Dacii au fost exterminați ca popor.
– Românii nu se trag din coloniștii romani din Dacia. Provincia Dacia a fost părăsită de toți locuitorii după retragerea aureliană.
– 165 de ani de ocupație nu au fost suficienți pentru romanizare.
– Românii s-au format la sud de Dunăre, de unde au imigrat la nord în secolul al XIII-lea.
– Lipsesc mențiuni scrise despre români, anterioare secolului al XIII-lea.
– Formarea poporului român la sud de Dunăre este dovedită de adoptarea ortodoxiei.

Argumente care susțin teoria continuității
– Geto-dacii au continuat să trăiască în Dacia, după cucerirea romană. Procesul de romanizare a fost ireversibil.
– Daco-romanii au reprezentat populația rămasă după retragerea aureliană.
– Poporul român s-a format la nord și sud de Dunăre și nu există nicio dovadă a imigrării lui la nord de Dunăre.
– Au fost păstrate toponimia și hidronimia dacice.
– Au fost descoperite unelte agricole şi obiecte de cult creştine din secolele IV – VIII. Numeroase dovezi arheologice demonstrează continuitatea de locuire la nord de Dunăre.
– Anonymus şi alți cronicari medievali oferă informații referitoare la existența poporului român la nordul Dunării.

Vă recomand să urmăriți prezentarea video pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=95TUco7RaHU

%d blogeri au apreciat: