Arhive etichetă: bacalaureat

Secolul al XX-lea între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și Europa

I. Trăsături generale

 • Secolul al XX-lea a mai fost numit şi secolul extremelor. Regimurile politice au cunoscut o evoluţie spectaculoasă, de la extrema dreaptă la extrema stângă.
 • După 1918, sub influenţa unor diverşi factori (votul universal, schimbările în plan economico-social, integrarea provinciilor unite, noile mentalităţi ş.a.), regimul politic din România a cunoscut o importantă evoluţie.
 • În anii ’30 în Europa se înregistrează o criză a regimului democratic şi o tendinţă de creştere a grupărilor de extremă dreaptă. Această tendinţă se manifestă şi în România.
 • Dinamica partidelor politice s-a înscris pe două direcţii:
 • tendinţă de fuziune, specifică primului deceniu după război;
 • apariţia în anii ’30 a multor partide mici, situaţie alimentată de tendinţele lui Carol al II-lea de a discredita sistemul pluripartidist şi de creşterea influenţei mişcării legionare.

II. Democraţia românească interbelică

 • Factori care au contribuit la afirmarea democratiei româneşti:
 • adoptarea votului universal pentru bărbaţii de la 21 de ani în sus (1918);
 • Constituţia din 1923, unde crau consfinţite drepturile şi libertăţile cetăţeneşti şi se preciza separaţia puterilor în stat (executivă, legislativă, judecătorească);
 • dinamica sistemului pluripartidist;
 • unele formaţiuni au părăsit scena politică (conservatorii), altele s-au menţinut (liberalii, socialiştii), apărând şi partide (grupări) noi, de diverse orientări.
 • Viaţa politică a devenit mai complexă, ca urmare
 • a integrării în viaţa politică a partidelor din teritoriile unite în 1918;
 • a confruntării de idei şi multiplicării ofertelor politice adresate electoratului;
 • a mutaţiilor produse în mentalitatea colectivă şi afirmarea spiritului civic;
 • a diversificării mijloacelor de informare (de la 16 periodice în 1918, s-a ajuns la peste 2.351 de periodice în 1935);
 • a eliminării rotativei guvernamentale şi organizării periodice a alegerilor parlamentare.
 • Carenţe ale democratiei interbelice:
 • subiectivismul unor politicieni;
 • abuzurile administraţiei în timpul alegerilor parlamentare, judetene, comunale;
 • în perioada 1919-1937, regele a dizolvat de opt ori parlamentul prin decret regal, înainte de termenul legal de patru ani, fapt ce a afectat regimul democratic;
 • Legea electorală din 1926 stabilea că partidul care obținea minimum 40% din voturiprimea 50% din totalul mandatelor în Adunarea Deputaţilor (primă electorală), cealaltă jumătate se împărţea proporţional între toate partidele, inclusiv cel câştigător;
 • sistemul „răsturnat” prin care regele numea guvernul, dizolva parlamentul, se schimba conducerea administraţiei locale şi apoi se organizau alegeri generale; astfel, guvernanţii își asigurau succesul electoral;
 • exagerările presei, îndeosebi ale celei de partid, demagogia, recurgerea la cenzură, starea de asediu, abuzuri ale administraţiei;
 • amestecul tot mai evident al regelui Carol al II-lea (după 1930) în activitatea de guvernare, cu scopul introducerii regimului de autoritate monarhică (fapt realizat în februarie 1938);
 • ascensiunea organizaţiilor extremiste de dreapta, fapt care a condus la practici antidemocratice: ameninţarea, şantajul, violenţa, crima (asasinarea lui I.G. Duca în 1933, a lui A. Călinescu în 1939, a lui N. Iorga în 1940).

III. Ideologii și practici politice în România și Europa

 • După anul 1918 a avut loc în Europa şi în România o amplă confruntare de idei privind evoluţia politico-economică a fiecărui stat, în general, şi a României, în special.
 • S-au evidenţiat ideologii care au reprezentat ameninţări la adresa regimului democratic, ca de exemplu: bolşevismul/comunismul (apărut în Rusia din anul 1917 şi avându-i ca promotori pe Lenin şi Troţki), fascismul (Italia, în anii ’20), nazismul/naţional-socialismul (Germania). Regimurile politice instaurate, având la bază aceste ideologii, au fost de extremă stângă (bolşevismul) şi dreaptă (fascismul, nazismul). În secolul al XX-lea ele au fost invalidate de istorie.
 • Liberalismul, ţărănismul, conservatorismul, naţionalismul au reprezentat ideologiile care s-au manifestat în cadrul statelor de drept europene, susţinând separaţia puterilor în stat, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, pluralismul opiniilor etc.
 • Liberalismul
 • A fost promovat de Partidul Naţional Liberal, care reprezenta interesele burgheziei industriale şi financiare, precum şi ale unor meseriaşi şi intelectuali. În perioada interbelică, la conducerea lui s-au succedat politicieni remarcabili: Ion I. C. Brătianu (până în 1927), Vintilă Brătianu (1927-1930), I. G. Duca (1930-1933), C. I. C. Brătianu (1934-1947);
 • Organul central de presă era Viitorul.
 • Avându-i ca principali teoreticieni pe Ştefan Zeletin şi Vintilă Brătianu, liberalii erau adepţii politicii „prin noi inşine”;
 • ei susţineau că burghezia avea ca obiectiv conducerea României pe calea progresului social;
 • evoluţia – după părerea lor – era condiţionată de dezvoltarea industriei nationale şi trebuia să se facă fără salturi bruşte, respectându-se echilibrul social.
 • PNL, aureolat cu înfăptuirea Marii Uniri şi adept al democraţiei parlamentare, a dominat scena politică interbelică.
 • Între realizările de marcă ale guvernelor PNL se inscriu: Constitutia din 1923, legile de unificare (administrativă, judecătorească, a învățământului etc.), stimularea dezvoltării economiei naţionale, mai ales a industriei etc.
 • Ţărănismul
 • Era susţinut de Partidul Ţărănesc, care s-a înfiinţat în 1918, reprezentând interesele lumii satelor: învăţători, preoţi, ţărani. Între fruntaşii săi se aflau Ion Mihalache, Constantin Stere, Virgil Madgearu.
 • Punea accentul pe dezvoltarea agriculturii, organizarea ţărănimii în cooperative, ridicarea nivelului cultural al satelor. În plan politic se pronunţa pentru crearea statului ţărănesc.
 • La 10 octombrie 1926 a avut loc fuziunea Partidului Ţărănesc cu Partidul Naţional, constituindu-se Partidul Naţional Ţărănesc, prezidat de Iuliu Maniu. Noul partid, adept al democraţiei parlamentare, a abandonat teza „luptei de clasă” susţinută de ţărănişti, el îşi întemeia doctrina pe principiul economic al „porţilor deschise”.
 • După o intensă campanie impotriva guvernului liberal, culminând cu Marea Adunare de la Alba-Iulia din 6 mai 1928, naţional-ţărăniştii au fost chemaţi la guvernare în noiembrie 1928, obţinând (pe un val de entuziasm) cea mai categorică victorie electorală, cu 77,76% din voturi.
 • Guvernările din 1928-1931 şi 1932-1933 au coincis cu criza economică, fapt ce le-a erodat popularitatea.
 • În practica de guvernare, naţional-ţărăniştii nu şi-au putut transpune doctrina; nu numai că nu au înfăptuit „statul țărănesc”, dar au şi renunţat (în 1933) la politica porţilor deschise.
 • În anii de opoziţie s-au pronunţat pentru apărarea regimului democratic, luând atitudine împotriva forţelor predictatoriale.
 • Naţionalismul
 • Era ideologia extremei drepte reprezentate de Liga Apărării Naţional-Creştine, întemeiată de A.C. Cuza în 1923, şi de Legiunea Arhanghelul Mihail, înfiinţată de Corneliu Zelea-Codreanu în 1927 (care în 1930 şi-a creat o secţie politică numită Garda de Fier). Nereuşind să se impună pe scena politică, Liga Apărării Naţional-Creştine a fuzionat în 1935 cu Partidul Naţional Agrar, formând Partidul Naţional Creştin; acest partid a jucat un rol modest, fiind atras de Carol al II-lea în manevrele pentru instaurarea regimului autoritar.
 • Membrii acestor organizaţii erau recrutaţi din rândul burgheziei române aflate la concurenţă cu cea evreiască, al intelectualilor, al studenţilor, ţăranilor, al săracilor.
 • Aceste formaţiuni nu se bazau pe o ideologie limpede, dar promovau antisemitismul, anticomunismul şi misticismul; foloseau formaţii paramilitare care de multe ori recurgeau la violenţe.
 • Legionarii
 • Aruncau responsabilitatea dificultăţilor din ţară pe seama sistemului democratic de guvernământ şi a partidelor politice.
 • Adepţi ai regimului totalitar, ei propuneau soluții radicale: ştergerea datoriilor făcute la bănci şi cămătari, stârpirea hoţiei, ameliorarea situaţiei materiale a populaţiei.
 • Pentru atragerea cetăţenilor foloseau diverse modalităţi: procesiuni religioase, repararea sau construirea unor biserici sau troiţe, organizarea taberelor de muncă, a unor cantine şi magazine pentru muncitori etc.
 • Interzisă de guvemul liberal, Garda de Fier nu a ezitat să-1 asasineze pe primul-ministru I.G. Duca la 29 decembrie 1933. Peste un an, ea s-a legalizat sub numele „Totul pentru Țară”.
 • În deceniul al patrulea, într-un context favorabil (îngăduinţa autorităţilor, dezamăgirea unor largi categorii sociale faţă de politica guvernamentală, disensiunile dintre liberali şi naţional-ţărănişti), mişcarea legionară s-a aflat în ascensiune. La alegerile parlamentare din 1937 s-a situat pe locul al treilea, cu 15,58% din voturi.
 • Toate partidele politice au fost dizolvate prin decretul regal din martie 1938.
 • Comunismul
 • A fost reprezentat de Partidul Comunist din România, înfiinţat în 1921. Urmărea:
 • instaurarea dictaturii proletariatului,
 • lichidarea proprietăţii private asupra mijloacelor de producţie şi trecerea lor în proprietatea colectivă.
 • Acest partid nu a găsit aderenţă în România, din mai multe cauze:
 • numărul mic de militanţi,
 • ideile nerealiste din program,
 • puternicul sentiment de proprietate specific ţărănimii,
 • numărul relativ redus de muncitori.
 • fiind o secţie a Internaţionalei a III-a — Comunistă — (aflată în slujba Uniunii Sovietice), PCR a preluat o serie de idei care contraveneau intereselor naţionale (România-„stat multinaţional”) şi instiga la tulburări mai ales în Basarabia.
 • Acest partid a fost scos în afara legii în 1924. În anii ilegalității (1924-1944) influența sa a fost restrânsă, partidul având circa 1.000 de membri, cei mai mulți provenind din rândul minorităților naționale.

IV. Democraţia românească și contextul european

 • Prin adoptarea votului universal pentru cetăţenii de la 21 de ani în sus, România se asemăna cu Franţa, Anglia, Suedia, Italia, Grecia, Polonia şi era înaintea altor ţări: Olanda (vot de la 23 de ani), Austria (vot de la 24 de ani). Belgia, Germania, Nonvegia (vot de la 25 de ani). Danemarca (vot de la 30 de ani) etc.
 • În perioada 1918-1938, România a avut un regim democratic. În anii 1938-1940 regimul a fost de autoritate monarhică, iar între 1940-1944, unul de dictatură militară. Această evoluţie de la democraţie la autoritarism a caracterizat majoritatea statelor europene. În 1919 România se afla în rândul celor 28 ţări europene cu regim democratic, iar în 1940 se găsea în categoria celor 12 state cu regim dictatorial, alături de Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, URSS, Germania, Italia, Grecia, Turcia, Spania, Portugalia, Finlanda.
 • La sfarşitul celui de-al Doilea Război Mondial s-au înregistrat mutaţii majore în privinţa regimului politic. Statele din zona centrală şi de sud-est-europeană, trecute sub dominaţia sovietică, între care şi România, se supun unui regim totalitar, de extremă stângă, după modelul sovietic.
 • Anul 1989 nu a găsit toate ţările foste comuniste la acelaşi nivel de dezvoltare economică şi socială şi nici la acelaşi nivel de structurare a unor alternative politico-economice la regimul partidului unic.
 • România se caracteriza printr-o slabă coeziune socială, lipsa elementelor constitutive ale unei societăţi civile, rămânerea în urmă în materie de dezvoltare economică, un nivel de trai extrem de scăzut.
 • În decembrie 1989, românii s-au pronunţat fără echivoc pentru revenirea la valorile democratice: libertate, toleranţă, pluralism, respect faţă de lege, unitate în diversitate.
 • Aderarea României la NATO (2004) a însemnat aşezarea unei ancore de securitate.
 • Intrarea în Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007) a facilitat integrarea în structurile unui organism politic şi economic mondial, a marcat deschiderea unui nou stadiu istoric prin depăşirea tarelor trecutului şi orientarea spre viitor.

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video – https://www.youtube.com/watch?v=OKlAlkGZmXI

Românii între Orient și Occident. Conservatorism și modernizare – Schița lecției

I.Influența Orientului

Ø  În perioada fanariotă, la tronul Moldovei și al Țării Românești au fost numiți de către sultan 31 de domni, care au promovat cu precădere valorile și politica orientală.

Ø  Secolul fanariot a contribuit la orientalizarea societăţii românești operând o schimbare drastică în mentalitatea oamenilor, în vestimentaţie, comportament, preferinţe gastronomice.

Ø  Boierii purtau haine orientale, mâncau bucate gătite în felul turcilor, aveau mentalități specifice lumii orientale. Modelul de viață specific Orientului este transmis dinspre clasa privilegiată întregii societăți.

Ø  Aflate la confluența dintre Orient și Occident, Țările Române vor lua treptat contact cu elementele de modernizare.

II. Proiecte de modernizare

Ø  Încă din perioada fanariotă, pe lângă memoriile boierilor care solicitau înlăturarea domniilor fanariote, au fost elaborate și alte proiecte care vizau forma de guvernare, introducerea sistemului separației puterilor în stat sau dezvoltarea economică a principatelor.

                       – În 1769 Mitropolitul Gavriil Callimachi al Moldovei propune instaurarea unei republici aristocratice care să fie condusă de către 12 mari boieri.

                   – În 1802, Dumitrache Sturdza redactează un proiect pe care îl intitulează Plan sau o formă de oblăduire republicească aristodemocraticească, propunând ca formă de guvernământ republica, condusă de boieri grupați în trei divanuri, pe baza principiului separării puterilor în stat.

                       – În 1817 – 1818, Iordache Rosetti-Roznovanu redactează opt proiecte în care propune ca domnia să fie o instituție cu rol redus, iar puterea în stat să fie încredințată Adunării obșești și unui divan, ambele formate din boieri.

Ø  Ca urmare a revoluției conduse de Tudor Vladimirescu, sultanul a hotărât revenirea în anul 1822 la domniile pământene (în Țara Românească, Grigore Dimitrie Ghica; în Moldova, Ioniță Sandu Sturdza).

Ø După 1822, proiecte de modernizare a întocmit boierimea mică și mijlocie, sub influența valorilor politice occidentale.

               – Ionică Tăutu redactează la Iași, în anul 1822, Constituția cărvunarilor, conform căreia conducerea statului trebuia asigurată de un domn pământean cu puteri limitate, ajutat de un Sfat domnesc cu puteri sporite. Proiectul mai susținea autonomia față de Poartă, dar și principii moderne pentru organizarea administrativă, ecleziastică și judecătorească, militând totodată pentru acordarea de drepturi și libertăți cetățenești.

– Boierul Ion Câmpineanu, conducătorul partidei naționale din Țara Românească, redactează în 1837 – 1838 două proiecte: Actul de unire și independență și Osăbitul act de numire a suveranului românilor.    Primul proiect făcea referire la înlăturarea suzeranității otomane și a protectoratului rusesc, la unirea românilor și la domnia ereditară. În al doilea proiect se propunea o monarhie ce respectă constituția și garantarea drepturilor și libertăților cetățenești.

Ø  Proiectele politice de modernizare elaborate de boierimea mică și mijlocie au fost însă în opoziție cu dorințele marilor boieri, obișnuiți cu privilegiile din perioada fanariotă.

III. Pacea de la Adrianopol

Ø  În 1828, a izbucnit un război între Rusia și Imperiul Otoman. O parte din acțiunile militare s-au desfășurat în Moldova și Țara Românească. Pacea s-a încheiat la Adrianopol, în 1829.

Ø  În privința celor două țări române s-au hotărât următoarele:

                  – intrarea principatelor sub protectoratul rusesc, rămânând sub suzeranitatea otomană;

                  – raialele (Giurgiu, Turnu, Brăila) au fost date înapoi principatelor;

                  – ridicarea monopolului otoman asupra comerțului;

                  – redactarea unor Regulamente Organice, pe baza cărora urmau să fie guvernate Țara Românească și Moldova.

Ø  Prin acest tratat scădea considerabil influența Imperiului Otoman în Principatele române.

IV. Regulamentele Organice

Ø   Au fost elaborate în timpul ocupației militare ruse în principate (1828 – 1834).

Ø  Au fost redactate de către două comisii de boieri munteni și moldoveni, sub supravegherea consulului general rus Pavel Kiseleff. Au avut rol constituțional.

Ø  Au intrat în vigoare la 1 iulie 1831 în Țara Românească și la 1 ianuarie 1832 în Moldova.

Ø  Pentru prima dată în spațiul românesc se punea în aplicare principiul modern al separării puterilor în stat.

             – Puterea executivă aparținea domnului, ales de Adunarea Obștească Extraordinară, și Sfatului administrativ;

             – Puterea legislativă era deținută de Adunarea Obștească;

             – Instanța supremă judecătorească era Înaltul Divan Domnesc.

Ø  Regulamentele mai prevedeau:

             – reorganizarea învățământului;

             – reînființarea armatei naționale;

             – unificarea impozitelor;             

– desființarea vămilor interne.

V. Conservatorism și modernizare

Ø  Conservatorismul a continuat să se manifeste mai cu seamă în rândul boierilor din generația vârstnică și în rândul țăranilor (cei din urmă lipsiți de posibilitatea de a fi la curent cu noutățile venite din Apus). Cu toate acestea, drumul spre modernizare nu a mai putut fi oprit.

           – Se dezvoltă învățământul în limba română; au fost editate primele ziare românești;

           – A crescut numărul de așezări urbane; s-au construit șosele moderne; s-au modernizat porturile;

           – Din ce în ce mai mulți tineri au studiat în străinătate, la școli din Germania sau Franța. Aici, ei au învățat modul de viață specific Occidentului. „Boierimea și burghezia, ce abia se năștea, adoptă cu patimă într-o singură generație îmbrăcămintea, purtările și ideile Occidentului, pregătind totodată revoluția viitoare. Între 1800 și 1848, Țările Române trec, dintr-odată, de la Evul Mediu la perioada contemporană”. (Neagu Djuvara)

Vă recomand să urmăriți și prezentarea video pe Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=95hAtpLHaMM

Autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc (sec. IX-XVIII) Sinteză pentru bacalaureat

formatiuni politice romanesti sec. IX-XIIIAutonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc (sec. IX-XVIII)

 Întemeierea statelor medievale românești

 Statele medievale românești au apărut în perioada secolelor XIII-XIV.

Cauze:

 • Invaziile popoarelor migratoare care s-au succedat pe teritoriul țării noastre
 • Tendințele expansioniste ale regalității maghiare și ale Imperiului Bizantin
 • Presiunea Hoardei de Aur care a limitat influența maghiară în spațiul est-carpatic
 • Existența formațiunilor prestatale românești

Continuă citirea →

Constituțiile totalitare în istoria României

constitutia romanieiElaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre constituțiile totalitare din istoria României, având în vedere:

– precizarea anilor adoptării a două dintre constituțiile totalitare ale României și prezentarea unui fapt istoric care a determinat elaborarea uneia dintre acestea

– menționarea a două principii prevăzute în una/ambele constituții

– menționarea a două asemănări dintre cele două constituții

– menționarea unei deosebiri între cele două constituții

– formularea unui punct de vedere referitor la rolul sistemului constituțional  în România și susținerea acestuia printr-un argument istoric

 Constituțiile totalitare în istoria României

 Necesitatea adoptării unei constituții ca fundament al organizării instituțional-politice s-a resimțit în societatea românească încă de la începuturile modernității, fapt confirmat de apariția, la începutul sec. XIX, a mai multor proiecte constituționale și a unor documente cu caracter constituțional (Constituția cărvunarilor, Regulamentele Organice, Convenția de la Paris, Statutul Dezvoltător al Convenției de la Paris etc.)

Continuă citirea →

Constituțiile din România. Sinteză pentru bacalaureat

constitutia romanieiPrimele Constituții ale statului modern român au fost precedate de acte cu caracter constituțional:

 • Declarații de principii (“Cererile norodului românesc”, redactate în 1821, în timpul revoluției conduse de Tudor Vladimirescu)
 • Declarații de drepturi (“Proclamația de la Islaz”, ca de altfel și celelalte programe revoluționare de la 1848)
 • Proiecte de reformă (“Constituția cărvunarilor” redactată de Ionică Tăutu în 1822 și “Osăbitul act de numire a suveranului românilor” redactat de Ion Câmpineanu în 1838)
 • Rezoluțiile Adunărilor ad-hoc din Moldova și Țara Românească din 1857

Istoria Constituțională a României între 1859 și 1991 cunoaște mai multe perioade: Continuă citirea →

Instaurarea comunismului în România

comunismElaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre instaurarea comunismului în România, având în vedere:

– precizarea unui factor extern și a unui factor intern ce au favorizat instaurarea comunismului

– menționarea etapelor preluării puterii de către comuniști

– menționarea a două practici folosite de comuniști pe scena politică

– prezentarea unui fapt istoric ce a contribuit la revenirea la democrație în România

– formularea unui punct de vedere asupra consecințelor instalării regimurilor totalitare în Europa de Est și susținerea acestuia printr-un argument istoric

Instaurarea comunismului în România

Perioada de după al Doilea Război Mondial a fost perioada instaurării comunismului în întreaga Europă de Est, deci și în spațiul românesc.

Continuă citirea →

Secolul XX – între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și în Europa. Sinteză pentru bacalaureat

stalin hitlerÎnfruntarea dintre democrație și totalitarism este una din caracteristicile secolului al XX-lea.

 Trăsăturile regimului democratic

 • Separarea puterilor în stat
 • Respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești
 • Egalitatea în fața legii
 • Suveranitatea poporului
 • Pluralism politic
 • Economie de piață
 • Promovează statul de drept (în care nimeni nu e mai presus de lege)

Trăsăturile comune ale regimurilor totalitare (comunism, fascism, nazism):

 • Conducătorul unic
 • Monopartitism
 • Ideologia unică
 • Partid unic
 • Nerespectarea drepturilor și libertăților cetățenești
 • Promovarea cultului personalității
 • Aplicarea cenzurii
 • Demagogie și propaganda
 • Interesele individului sunt subordonate intereselor statului
 • Regimul este menținut prin teroare și violență cu ajutorul poliției politice
 • Statul se implică în toate domeniile de activitate (inclusiv în viața privată a cetățenilor săi)
 • Oponenții regimului sunt exterminați sau trimiși în închisori (epurare politică)

Continuă citirea →

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor. Subiectul I

bacalaureat

SUBIECTUL I ……………………………………………………………30 puncte

Citiți, cu atenție, textele de mai jos:

A. “Începând cu secolul al VI-lea intrăm deci în a doua etapă a formării poporului român; impactul civilizator al imperiului [roman] încetează, atât datorită interpunerii masei slave între el și protoromâni, cât și datorită evenimentelor interne care-l vor transforma din imperiu roman în imperiu grecesc. Influențele romanizatoare nu s-au putut exercita decât până la această dată, de acum înainte nu mai avem de a face cu un proces de romanizare, ci cu unul de menținere a ei și de asimilare a populațiilor slave așezate în mijlocul protoromânilor; deși ultimii slavi vor fi asimilați, romanizați abia în secolul al XII-lea, putem socoti că începând cu secolele IX-X se poate vorbi de un popor român definitiv constituit.”
(Vlad Georgescu, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre)

Continuă citirea →

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor. Sinteză pentru bacalaureat

harta romanieiRomanitatea românilor reprezintă un element esențial al identității lingvistice și culturale a poporului român.

Românii sunt un popor romanic (neolatin), al cărui proces de formare (etnogeneză) a cunoscut trei etape:
1. Existența civilizației geto-dace, supusă cuceririi romane, în urma războaielor daco-romane dintre anii 101-102 și 105-106;
2. Sinteza daco-romană, realizată în urma procesului de romanizare;
3. Desăvârșirea etnogenezei în urma contopirii populației daco-romane cu migratorii slavi în sec. V-VII.

Continuă citirea →

Mic test de istorie pentru bacalaureat

profesor

Citiţi cu atenţie textele de mai jos:

A. „Afirmaţiile cuprinse în scrierile savanţilor străini din secolul XV dovedesc din plin că nu cronicarii moldoveni (…) au afirmat cei dintâi, între români, descendenţa romană a poporului român. Într-adevăr, savanţii străini îşi întemeiază concluziile relative la originea romană a poporului român nu atât pe propriile lor investigaţii şi descoperiri, cât, în primul rând, pe înseşi mărturiile românilor, mărturii cunoscute direct sau indirect.” (Ş. Papacostea, Geneza statului în Evul Mediu românesc, 1988)

B. „Aceasta este în primul rând ideea despre descendenţa romană a românilor din coloniştii romani tranplantaţi în Dacia traiană: de aici, decurg logic o serie de idei înrudite şi adiacente, dar care fac parte din ansamblul categoriei istorice de romanitate a românilor. Aceste idei complementare sunt: ideea stăruinţei elementului roman în Dacia abandonată de Aurelian năvălirilor barbare, ideea unităţii de neam a românilor din întreg teritoriul locuit de ei, ideea latinităţii limbii române, ideea esenţei romane a unor obiceiuri şi datini populare.” (A. Armbruster, Romanitatea românilor, 1972)

Continuă citirea →

Emile Zola – Nota zero la literatură

elev plictisit

La liceul Saint-Louis din Paris, Emile Zola se dovedise un leneş. Nu făcea absolut nimic; nu-şi făcea temele, nu învăţa lecţiile. În cele din urmă, inspirat de dragostea mamei sale, Zola a făcut eforturi să se pregătească pentru bacalaureat. A dat examenul scris la Sorbona, a prezentat o teză mediocră şi, convins că n-a făcut nimic, numai aşa, într-o doară, se duce să vadă listele cu cei admişi, ca să se găsească, uimit, pe locul al doilea.

La oral, a răspuns corect la ştiinţe şi la matematică. Acestea sunt materiile la care se simte „tare” viitorul scriitor. Ultimul profesor care-l examinează se supără fiindcă Zola situează moartea lui Carol cel Mare pe timpul lui Francisc I! Apoi mai este şi povestea cu La Fontaine. Nu ştim ce poveşteşte Emile, dar profesorul de literatură îi acordă nota „zero”! Zola e condamnat. Va rămâne fără bacalaureat.

sursa: Armand Lanoux, Bună ziua, domnule Zola, Bucureşti, Editura Univers, 1982, pag.51

Rezistenţa anticomunistă şi disidenţa în România socialistă

rezistenta anticomunista

Primele forme de rezistenţă armată anticomunistă au apărut în Bucovina, odată cu pătrunderea trupelor sovietice (1944). Rezistenţa armată anticomunistă din România s-a desfăşurat în zonele muntoase şi cele puternic împădurite (1944-1960). Luptătorii proveneau din toate segmentele sociale: militari, legionari, intelectuali, preoţi, studenţi, ţărani care se opuneau colectivizării, femei şi muncitori. Oficial, aceştia erau numiţi de autorităţile comuniste „bandiţi”, „terorişti”, „legionari”, „fascişti”. Dotarea cu armament era precară: arme abandonate de armata germană în retragere, arme de vânătoare, arme şi muniţie capturate de la forţele represive. Luptatorii atacau de obicei grupuri izolate ale forţelor represive, eliminau activişti de partid din sate sau acţionau în vederea destabilizării anumitor zone şi chiar declanşării unor revolte regionale. Durata şi eficienţa acestor grupări depindea de atitudinea populaţiei locale. Numeroşi săteni le ofereau adapost, alimente şi informaţii despre trupele de represiune, alţii îi trădau. Împotriva lor regimul comunist folosea Securitatea, Miliţia, unităţi militare, uneori chiar şi armament greu. Se foloseau arestări masive pentru intimidarea populaţiei locale şi se recrutau informatori.

Continuă citirea →

Istorie – Model subiect examen bacalaureat 2013

 

bacalaureatIstorie model subiect examen bacalaureat 2013Istorie model subiect examen bacalaureat - 2013 Istorie model barem examen bacalaureat 2013istorie model barem examen bacalaureat - 2013

Programa pentru examenul de bacalaureat 2013 – Istorie

bacalaureat 2013

programa pentru examenul de bacalaureat 2013 - istorieprograma pentru examenul de bacalaureat - 2013 - istorie

Calendarul examenului de bacalaureat – 2013

bacalaureat

 

Calendarul examenului de bacalaureat 2013

%d blogeri au apreciat: